กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

a1

.

เผยแพร่บทคัดย่อ นางวรรณภา พ่วงกุล

        boss02102563

            นางวรรณภา พ่วงกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

               ผู้จัดทำเอกสาร

 

เรื่องที่ 1 

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ชื่อผู้ประเมิน : นางวรรณภา พ่วงกุล
ปีที่รายงาน : 2562

imagesเอกสารที่เกี่ยวข้อง Google Drive

 

 

เรื่องที่ 2

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแนะแนวของวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ผู้วิจัย : นางวรรณภา พ่วงกุล
ปีที่วิจัย : 2562

images เอกสารที่เกี่ยวข้อง Google Drive

Page 5 of 5

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารการอาชีวศึกษาไทย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวิจิตร  พลเศษ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์