แผนกวิชาการบัญชี

บุคลากร
แผนกวิชาการบัญชี


 


นางประไพศรี วงศ์ปรีดี 

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี

 


นางสาวศรินรัตน์ ธนดิษฐาพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

 


นางดวงสมร ฝุ่นเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 

 


นางสาวนลินี ศรีจันทร์ 
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

 


นางสาวศรีสุดา ภาคชัย  
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี


นางชาลิสา พระราช
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี


นางสาวกุลนาถ สมาทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี


นางสาวณิชชารีย์ สุทธิพงษ์วรโชติ 
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

             นางสาวณชิดาภา พรมเคนสา              ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี 

นางสาวสุรีมาศ อุดมญาติ 

ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี 


พิมพ์