ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

            ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา)

ระดับ ปวส.(สาขาวิชา)

รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม

6

6

12

พาณิชยกรรม

2

2

4

คหกรรม

1

0

1

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

0

1

รวมทั้งสิ้น

10

8

18


พิมพ์