แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

บุคลากร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


 


นางมณีกานต์ โคตรโสภา

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 


นางสาวจุฬารัฐ โม้เปาะ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 


นายสุวิช ฝุ่นเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 


สิบเอกตรีวุฒิ พิมกินรีย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 


นางสาวสุดารัตน์ เหาะเหิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวจิรา แดงหล้า
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวอุษณีย์ พลเศษ 
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวเกวลิน นนทะนำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวรัตนาภรณ์ ดอนเส 

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวรัชฎาภรณ์ พันล้ำ

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นายจักรกฤช หล้าชาญ 

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวพิกุลทอง ปิยวัชรเมธา

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวประภัสสิริ เชื่อเงิน

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 
 

นายนิกร สระครบุรี

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวปาริชาติ นาสว่าง 

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

 
พิมพ์