แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

บุคลากร
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์


 


นางสาวนิภาภรณ์ สุทธิโคตร

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 


นางสาวน้ำฝน สอนเคน
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

 


นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 

 


นางสาวโชติรส ลาภมูล
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

 


นางสาวอนันทิตา บรรพชาติ
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์


นายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฏ์ 
ครูประจำ แแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์


นางสาวชนาพร พวงพิลา
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพ์