แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


 


นางสุกัญญา ดนัยสวัสดิ์

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นางสุวิมล อักษรกลาง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 


นางสาวนงค์เยาว์ ราชหงษ์ 
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 


นางสาวจุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


นายทศพร แสงจำปี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายอนุสิทธิ์ อารักษ์ศักดิ์ 
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ว่าที่ ร.ต.พงศกร พงษ์พันนา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายศตวรรษ อัคฮาด
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนักขัต ครุฑนอก

ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

พิมพ์