ข้อมูลบุคลากร

ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบวิชาชีพ(คน)

สอนตรงสาขา(คน)

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/
รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

5

4

-

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง

35

35

35

ข้าราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

7

0

0

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครูพิเศษสอน

49

49

49

เจ้าหน้าที่

26

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ)

15

-

-

รวม ครู

91

84

84

รวมทั้งสิ้น

137

84

84


พิมพ์