ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ

ข้อมูลผู้เรียน

ข้อมูลผู้เรียน


ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

968

0

0

968

ปวช.2

823

0

0

823

ปวช.3

828

0

0

828

รวม ปวช.

2,619

0

0

2,619

 

ประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

223

344

567

ปวส.2

196

312

508

รวม ปวส.

419

656

1,075

ติดต่อสอบถาม

 

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

784 ม.11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์. 042721991   โทรสาร. 042721992  

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.swicec.ac.th

 

 

ประวัติ วิทยาลัย

ประวัติสถานศึกษา

          วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ( SAWANGDANDIN TECHNICAL COLLEGE ) ตั้งอยู่เลขที่ 784 หมู่ 11 ถนนอุดมธรรมภักดี ตำบลสว่างแดนดิน  อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 47110 เบอร์โทรศัพท์. 0-4272-1991 Fax. 0-4272-1992 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           

          วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ( SAWANGDANDIN TECHNICAL COLLEGE ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 เนื้อที่ 50-0-48.75  ไร่  (ตามเอกสาร สน.215 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุที่ กค.0407/199 ลงวันที่ 4 มีนาคม  2535 ) มีขนาดกว้าง 216 เมตร ยาว 373 เมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้             
                ทิศเหนือ             ติดกับ  สำนักงานขนส่ง อ.สว่างแดนดิน และสำนักงานที่ดิน อ.สว่างแดนดิน           
                ทิศตะวันออก        ติดกับ  พื้นที่วางของส่วนราชการ           
                ทิศใต้                 ติดกับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2            
                ทิศตะวันตก         ติดกับ  สถานีตำรวจ อ.สว่างแดนดิน            

          วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน  ได้รับประกาศจัดตั้ง  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  28  สิงหาคม  2545  โดย ฯพณฯ นายก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2535  ประกาศรับสมัครผู้สนใจที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา  ปีที่  4 (ป.4)  เข้าศึกษาต่อด้านอาชีพสาขาวิชาช่างก่ออิฐฉาบปูน  และ  สาขาวิชาเดินสายไฟภายในอาคาร  โดยจัดการเรียนการสอนที่สำนักงานชั่วคราว  เลขที่  674  ถนนนิตโย  อำเภอสว่างแดนดิน  และขอความร่วมมือจากบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  มีนักศึกษาจบการศึกษา จำนวน 12  คน จากนั้นได้มีวิวัฒนาการมาโดยลำดับ  ดังนี้  พ.ศ.2537 เปิดทำการสอนระดับ  ปวช.  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2533  ดังนี้                       
                -  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง                       
                -  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                       
                -  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ                       
                -  แผนกวิชาการบัญชี                       
                -  แผนกวิชาการตลาด

พ.ศ.2538 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2533  เพิ่มเติม  ดังนี้           
                -  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ.2539 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2533  เพิ่มเติม  ดังนี้           
               -  แผนกวิชาช่างยนต์

พ.ศ.2540 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2533  เพิ่มเติม  ดังนี้           
               -  แผนกวิชาช่างก่อสร้างเปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม  ดังนี้           
               -  แผนกวิชาบัญชีพ.ศ.2542 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม  ดังนี้           
               -  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ.2543 เปิดทำการสอน หลักสูตรทวิภาคี  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2533  เพิ่มเติม  ดังนี้            
               -  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

พ.ศ.2544 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม  ดังนี้              
               -  แผนกวิชาช่างยนต์

พ.ศ.2546 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม  ดังนี้            
               -  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

พ.ศ.2547 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม  ดังนี้             
               -  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง               
               -  แผนกวิชาช่างเชื่อม 

พ.ศ.2562 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม ดังนี้           
               -  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

พ.ศ.2563 เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2540 เพิ่มเติม ดังนี้           
               -  แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกสาขาวิชาที่เปิดสอนตั้งแต่  พ.ศ. 2537  ถึง  ปัจจุบัน 

สัญลักษณ์ วิทยาลัย

สัญลักษณ์ วิทยาลัย