ข้อมูลผู้เรียน

ข้อมูลผู้เรียน


ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

968

0

0

968

ปวช.2

823

0

0

823

ปวช.3

828

0

0

828

รวม ปวช.

2,619

0

0

2,619

 

ประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

223

344

567

ปวส.2

196

312

508

รวม ปวส.

419

656

1,075


พิมพ์