ข้อมูลผู้เรียน

บทสรุปข้อมูลนักเรียน จำแนกตามกลุ่ม

กรุณาเลือกข้อมูลเฉพาะเจาะจงของนักเรียน
ปวช.1 (737 คน)
ปวช.2 (784 คน)
ปวช.3 (836 คน)
ปวส.1 (524 คน)
ปวส.2 (525 คน)
       

ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1 การบัญชี การบัญชี 3 83 86
  652020101 การบัญชี/1 (ชบช.1/1 ) 2 44 46
  652020102 การบัญชี/2 (ชบช.1/2 ) 1 37 38
  653020103 การบัญชี/3 (สบช.1/3 ม.6 ) 0 2 2
ปวช.1 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 5 30 35
  652040601 คหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ชคก.1/1 ) 5 30 35
ปวช.1 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 64 20 84
  652010201 เครื่องมือกล/1 (ชชก.1/1 ) 18 5 23
  652010202 เครื่องมือกล/2 (ชชก.1/2 ) 13 5 18
  652010203 เครื่องมือกล/3 (ชชก.1/3 ) 16 6 22
  652010204 เครื่องมือกล/4 (ชชก.1/4 ) 17 4 21
ปวช.1 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 29 6 35
  652010301 ผลิตภัณฑ์/1 (ชชช.1/1 ) 14 3 17
  652010302 ผลิตภัณฑ์/2 (ชชช.1/2 ) 15 3 18
ปวช.1 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 93 12 105
  652010401 ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชชฟ.1/1 ) 17 6 23
  652010402 ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชชฟ.1/2 ) 21 0 21
  652010403 ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชชฟ.1/3 ) 19 0 19
  652010404 ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชชฟ.1/4 ) 19 0 19
  652010405 ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชชฟ.1/5 ) 17 6 23
ปวช.1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 119 9 128
  652010101 ยานยนต์/1 (ชชย.1/1 ) 18 2 20
  652010102 ยานยนต์/2 (ชชย.1/2 ) 18 2 20
  652010103 ยานยนต์/3 (ชชย.1/3 ) 20 2 22
  652010104 ยานยนต์/4 (ชชย.1/4 ) 20 2 22
  652010105 ยานยนต์/5 (ชชย.1/5 ) 21 0 21
  652010106 ยานยนต์/6 (ชชย.1/6 ) 22 1 23
ปวช.1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 32 60 92
  652010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชชอ.1/1 ) 6 17 23
  652010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชชอ.1/2 ) 7 17 24
  652010503 อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชชอ.1/3 ) 7 17 24
  652010504 อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชชอ.1/4 ) 12 9 21
ปวช.1 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 1 0 1
  653010102 เทคนิคยานยนต์/2 (สชย.1/2ม.6 ) 1 0 1
ปวช.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 79 109
  652090101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (IT.1/1 ) 13 24 37
  652090102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (IT.1/2 ) 7 32 39
  652090103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (IT.1/3 ) 10 23 33
ปวช.1 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 1 0 1
  653010402 ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ.1/2ม.6 ) 1 0 1
ปวช.1 โยธา โยธา 26 35 61
  652012101 โยธา/1 (ชยธ.1/1 ) 5 13 18
  652012102 โยธา/2 (ชยธ.1/2 ) 11 9 20
  652012103 โยธา/3 (ชยธ.1/3 ) 10 13 23
ปวช.2 การบัญชี การบัญชี 9 101 110
  642020101 การบัญชี/1 (ชบช.2/1 ) 2 35 37
  642020102 การบัญชี/2 (ชบช.2/2 ) 4 33 37
  642020103 การบัญชี/3 (ชบช.2/3 ) 3 33 36
ปวช.2 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 5 34 39
  642040601 คหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ชคก.2/1 ) 5 34 39
ปวช.2 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 70 15 85
  642010201 เครื่องมือกล/1 (ชชก.2/1 ) 20 4 24
  642010202 เครื่องมือกล/2 (ชชก.2/2 ) 19 3 22
  642010203 เครื่องมือกล/3 (ชชก.2/3 ) 15 3 18
  642010204 เครื่องมือกล/4 (ชชก.2/4 ) 16 5 21
ปวช.2 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 36 5 41
  642010301 ผลิตภัณฑ์/1 (ชชช.2/1 ) 19 2 21
  642010302 ผลิตภัณฑ์/2 (ชชช.2/2 ) 17 3 20
ปวช.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 88 17 105
  622010402 ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชชฟ.3/2 ) 1 0 1
  642010401 ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชชฟ.2/1 ) 18 3 21
  642010402 ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชชฟ.2/2 ) 20 2 22
  642010403 ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชชฟ.2/3 ) 18 3 21
  642010404 ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชชฟ.2/4 ) 16 5 21
  642010405 ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชชฟ.2/5 ) 15 4 19
ปวช.2 ช่างยนต์ ยานยนต์ 110 5 115
  642010101 ยานยนต์/1 (ชชย.2/1 ) 19 0 19
  642010102 ยานยนต์/2 (ชชย.2/2 ) 16 4 20
  642010103 ยานยนต์/3 (ชชย.2/3 ) 19 1 20
  642010104 ยานยนต์/4 (ชชย.2/4 ) 17 0 17
  642010105 ยานยนต์/5 (ชชย.2/5 ) 20 0 20
  642010106 ยานยนต์/6 (ชชย.2/6 ) 19 0 19
ปวช.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 50 37 87
  642010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชชอ.2/1 ) 13 9 22
  642010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชชอ.2/2 ) 11 12 23
  642010503 อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชชอ.2/3 ) 15 6 21
  642010504 อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชชอ.2/4 ) 11 10 21
ปวช.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 36 81 117
  642090101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (IT.2/1 ) 17 26 43
  642090102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (IT.2/2 ) 9 33 42
  642090103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (IT.2/3 ) 10 22 32
ปวช.2 ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3 10 13
  642021101 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ชคป.2/1 ) 3 10 13
ปวช.2 โยธา โยธา 28 44 72
  642012101 โยธา/1 (ชยธ.2/1 ) 5 13 18
  642012102 โยธา/2 (ชยธ.2/2 ) 8 10 18
  642012103 โยธา/3 (ชยธ.2/3 ) 15 21 36
ปวช.3 การบัญชี การบัญชี 4 109 113
  622020103 การบัญชี/3 (ชบช.3/3 ) 0 3 3
  632020101 การบัญชี/1 (ชบช.3/1 ) 4 33 37
  632020102 การบัญชี/2 (ชบช.3/2 ) 0 39 39
  632020103 การบัญชี/3 (ชบช.3/3 ) 0 34 34
ปวช.3 คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม 2 61 63
  622040601 คหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ชคก.3/1 ) 0 2 2
  632040601 คหกรรมเพื่อการโรงแรม/1 (ชคก.3/1 ) 1 31 32
  632040602 คหกรรมเพื่อการโรงแรม/2 (ชคก.3/2 ) 1 28 29
ปวช.3 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 70 13 83
  622010201 เครื่องมือกล/1 (ชชก.3/1 ) 1 0 1
  622010202 เครื่องมือกล/2 (ชชก.3/2 ) 2 0 2
  632010201 เครื่องมือกล/1 (ชชก.3/1 ) 16 4 20
  632010202 เครื่องมือกล/2 (ชชก.3/2 ) 17 5 22
  632010203 เครื่องมือกล/3 (ชชก.3/3 ) 16 2 18
  632010204 เครื่องมือกล/4 (ชชก.3/4 ) 18 2 20
ปวช.3 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 51 2 53
  622010301 ผลิตภัณฑ์/1 (ชชช.3/1 ) 3 0 3
  622010302 ผลิตภัณฑ์/2 (ชชช.3/2 ) 2 0 2
  632010301 ผลิตภัณฑ์/1 (ชชช.3/1 ) 24 0 24
  632010302 ผลิตภัณฑ์/2 (ชชช.3/2 ) 22 2 24
ปวช.3 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 83 23 106
  622010403 ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชชฟ.3/3 ) 2 0 2
  632010401 ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชชฟ.3/1 ) 13 6 19
  632010402 ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชชฟ.3/2 ) 14 5 19
  632010403 ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชชฟ.3/3 ) 19 4 23
  632010404 ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชชฟ.3/4 ) 17 4 21
  632010405 ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชชฟ.3/5 ) 18 4 22
ปวช.3 ช่างยนต์ ยานยนต์ 119 2 121
  622010101 ยานยนต์/1 (ชชย.3/1 ) 2 0 2
  622010102 ยานยนต์/2 (ชชย.3/2 ) 1 0 1
  622010103 ยานยนต์/3 (ชชย.3/3 ) 7 0 7
  632010101 ยานยนต์/1 (ชชย.3/1 ) 22 1 23
  632010102 ยานยนต์/2 (ชชย.3/2 ) 18 1 19
  632010103 ยานยนต์/3 (ชชย.3/3 ) 23 0 23
  632010104 ยานยนต์/4 (ชชย.3/4 ) 20 0 20
  632010105 ยานยนต์/5 (ชชย.3/5 ) 25 0 25
  632010106 ยานยนต์/6 (ชชย.3/6 ) 1 0 1
ปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 48 46 94
  59210501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.ปวช.3/1 ) 0 1 1
  622010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชชอ.3/1 ) 2 1 3
  622010503 อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชชอ.3/3 ) 2 0 2
  622010504 อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชชอ.3/4 ) 0 1 1
  632010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชชอ.3/1 ) 13 9 22
  632010502 อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชชอ.3/2 ) 10 13 23
  632010503 อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชชอ.3/3 ) 8 9 17
  632010504 อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชชอ.3/4 ) 13 12 25
ปวช.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 37 95 132
  622090101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (IT.3/1 ) 0 1 1
  622090102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (IT.3/2 ) 0 2 2
  622090103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (IT.3/3 ) 0 1 1
  632090101 เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (IT.3/1 ) 12 31 43
  632090102 เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (IT.3/2 ) 13 31 44
  632090103 เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (IT.3/3 ) 12 29 41
ปวช.3 โยธา โยธา 28 43 71
  622012101 โยธา/1 (ชยธ.3/1 ) 0 1 1
  622012102 โยธา/2 (ชยธ.3/2 ) 0 2 2
  632012101 โยธา/1 (ชยธ.3/1 ) 10 11 21
  632012102 โยธา/2 (ชยธ.3/2 ) 9 9 18
  632012103 โยธา/3 (ชยธ.3/3 ) 9 20 29
ปวส.1 การบัญชี การบัญชี 5 111 116
  653020101 การบัญชี/1 (สบช.1/1ทวิ ) 4 39 43
  653020102 การบัญชี/2 (สบช.1/2ทวิ ) 0 46 46
  653020103 การบัญชี/3 (สบช.1/3 ม.6 ) 1 26 27
ปวส.1 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 1 0 1
  652010302 ผลิตภัณฑ์/2 (ชชช.1/2 ) 1 0 1
ปวส.1 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 56 6 62
  653010201 เครื่องมือกล/1 (สชก.1/1ทวิ ) 16 0 16
  653010202 เครื่องมือกล/2 (สชก.1/2ทวิ ) 17 2 19
  653010203 เครื่องมือกล/3 (สชก.1/3ทวิ ม.6 ) 23 4 27
ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 54 3 57
  653010101 เทคนิคยานยนต์/1 (สชย.1/1ตรง ) 14 0 14
  653010102 เทคนิคยานยนต์/2 (สชย.1/2ม.6 ) 8 2 10
  653010103 เทคนิคยานยนต์/3 (สชย.1/3ทวิ ) 17 1 18
  653010104 เทคนิคยานยนต์/4 (สชย.1/4ทวิ ) 15 0 15
ปวส.1 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 22 0 22
  653010301 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สชช.1/1ทวิ ) 22 0 22
ปวส.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 27 62 89
  653090101 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สทศ.1/1 ตรง ) 1 6 7
  653090102 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สทศ.1/2 ม.6 ) 7 16 23
  653090103 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/3 (สทศ.1/3 ทวิ ) 8 21 29
  653090104 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/4 (สทศ.1/4 ทวิ ) 11 19 30
ปวส.1 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 54 8 62
  653010401 ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ.1/1ตรง ) 11 0 11
  653010402 ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ.1/2ม.6 ) 11 5 16
  653010403 ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ.1/3ทวิ ) 16 1 17
  653010404 ไฟฟ้ากำลัง/4 (สชฟ.1/4ทวิ ) 16 2 18
ปวส.1 โยธา โยธา 18 10 28
  653012101 โยธา/1 (สยธ.1/1ตรง ) 16 3 19
  653012102 โยธา/2 (สยธ.1/2ม.6 ) 2 7 9
ปวส.1 อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 3 32 35
  653040401 อาหารและโภชนาการ/1 (สคก.1/1 ทวิ ) 3 32 35
ปวส.1 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 24 28 52
  653010501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (สชอ.1/1ทวิ ) 7 19 26
  653010502 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (สชอ.1/2ทวิ ) 17 9 26
ปวส.2 การบัญชี การบัญชี 14 120 134
  643020101 การบัญชี/1 (สบช.2/1ตรง ) 1 29 30
  643020102 การบัญชี/2 (สบช.2/2ทวิ ) 6 32 38
  643020103 การบัญชี/3 (สบช.2/3ทวิ ) 5 35 40
  643020104 การบัญชี/4 (สบช.2/4ม.6 ) 2 24 26
ปวส.2 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 84 7 91
  62310201 เครื่องมือกล/1 (สชก.1 (ทวิภาคี ) ) 1 0 1
  633010203 เครื่องมือกล/3 (สชก.2/3ทวิม.6 ) 1 0 1
  643010201 เครื่องมือกล/1 (สชก.2/1ทวิ ) 22 0 22
  643010202 เครื่องมือกล/2 (สชก.2/2 ทวิ ) 23 0 23
  643010203 เครื่องมือกล/3 (สชก.2/3 ทวิ ) 17 1 18
  643010204 เครื่องมือกล/4 (สชก.2/4ทวิ ม.6 ) 20 6 26
ปวส.2 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 59 1 60
  62310101 เทคนิคยานยนต์/1 (สชย 2/1 ) 1 0 1
  62310102 เทคนิคยานยนต์/2 (สชย2/2 (ม.6) ) 1 0 1
  633010102 เทคนิคยานยนต์/2 (สชย.2/2(ม.6) ) 3 0 3
  643010101 เทคนิคยานยนต์/1 (สชย.2/1ตรง ) 14 1 15
  643010102 เทคนิคยานยนต์/2 (สชย.2/2 ม.6 ) 8 0 8
  643010103 เทคนิคยานยนต์/3 (สชย.2/3 ทวิ ) 15 0 15
  643010104 เทคนิคยานยนต์/4 (สชย.2/4 ทวิ ) 17 0 17
ปวส.2 เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 21 0 21
  643010301 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (สชช.2/1(ทวิ) ) 21 0 21
ปวส.2 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล 30 43 73
  633020401 ธุรกิจดิจิทัล/1 (DBT.2/1 ) 0 1 1
  643020401 ธุรกิจดิจิทัล/1 (DBT.2/1ตรง ) 9 5 14
  643020402 ธุรกิจดิจิทัล/2 (DBT.2/2ม.6 ) 9 17 26
  643020403 ธุรกิจดิจิทัล/3 (DBT.2/3ทวิ ) 12 20 32
ปวส.2 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 63 5 68
  633010401 ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ.2/1ตรง ) 0 1 1
  633010402 ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ.2/2ม.6 ) 1 0 1
  643010401 ไฟฟ้ากำลัง/1 (สชฟ.2/1ตรง ) 15 0 15
  643010402 ไฟฟ้ากำลัง/2 (สชฟ.2/2ม.6 ) 19 1 20
  643010403 ไฟฟ้ากำลัง/3 (สชฟ.2/3ทวิ ) 28 3 31
ปวส.2 โยธา โยธา 18 21 39
  633012101 โยธา/1 (สยธ.2/1ตรง ) 1 0 1
  643012101 โยธา/1 (สยธ.2/1ตรง ) 13 14 27
  643012102 โยธา/2 (สยธ.2/2ม.6 ) 4 7 11
ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 28 11 39
  60310501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (สชอ.2/1 ) 1 0 1
  633010502 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (สชอ.2/2ทวิตรง ) 1 0 1
  643010501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (สชอ.2/1ทวิ ) 12 7 19
  643010502 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (สชอ.2/2ทวิ ) 14 4 18


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 403 334 737
ปวช.2 435 349 784
ปวช.3 442 394 836
ปวส.1 264 260 524
ปวส.2 317 208 525
รวม 1861 1545 3406

 

บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามกรุ๊ปเลือก

 
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น

พิมพ์