ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร

จำนวน (หลัง)

อาคารเรียน

4

อาคารปฏิบัติการ

3

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค์

3

อาคารอื่น ๆ

23

รวมทั้งสิ้น

34


พิมพ์