เนื้อหา

SAR สถานศึกษา ปีการศึกษา 2554

1.ปกนอก

2.สารบัญ

3.SAR สถานศึกษา บทที่ 1 ปี 54

4.SAR สถานศึกษา บทที่ 2 ปี 54

5.SAR สถานศึกษา บทที่ 3 ปี 54

6.แผนผังงานประกัน 54

7.SAR สถานศึกษา บทที่ 4 ปี 54

8.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานท่ี่ 1

9.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 2

10.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 3

11.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 4

12.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 5

13.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 6

14.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 7

15.แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

 

Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูประไพศรี วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์