เนื้อหา

SAR สถานศึกษา ปีการศึกษา 2554

1.ปกนอก

2.สารบัญ

3.SAR สถานศึกษา บทที่ 1 ปี 54

4.SAR สถานศึกษา บทที่ 2 ปี 54

5.SAR สถานศึกษา บทที่ 3 ปี 54

6.แผนผังงานประกัน 54

7.SAR สถานศึกษา บทที่ 4 ปี 54

8.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานท่ี่ 1

9.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 2

10.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 3

11.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 4

12.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 5

13.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 6

14.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 7

15.แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

 

Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวิจิตร  พลเศษ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์