กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายห้องอินเตอร์เน็ต
  2. ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แท่นอัดไฮดรอลิก 3/10/61
  3. ประกาศการเปิดเผยราคากลางและประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ภายในวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน (5 ตุลาคม 2561)
  4. เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการวิศกรรมทดสอบโครงสร้างและออกแบบภาคพื้น
  5. ร่างแบบรายการ แบบประมาณการราคา ปร.4,ปร.5 งวดงาน แบบรูปรายการ
  6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์ติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยใยแก้วนำแสง
  7. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเมเบื้ลคอนโทรลเลอร์และราคากลาง
  8. ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)และอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย(Router)
  9. คุณลักษณะเครื่องพิมพ์ All in one และเครื่องพิมพ์
  10. ร่างประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะคุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ สมาร์ท ทีวี

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr