กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ประกาศรายชือ นักเรียน นักศึกษาโควตาปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตา ประจำปีการศึกษา 2563

 รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 2563

สาขาวิชา ดูรายชื่อ วันที่ประกาศ 
1.เทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
2.บัญชี คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
3.คหกรรมศาสตร์ คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
4.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
5.ช่างไฟฟ้ากำลัง คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
6.ช่างยนต์ คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
7.ช่างโยธา คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
8.ช่างเชื่อมโลหะ คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
9.ช่างกลโรงงาน คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรายชื่อโควตา นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 2563

สาขาวิชา ดูรายชื่อ วันที่ประกาศ 
1.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
2.การบัญชี คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
3.อิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
4.ไฟฟ้ากำลัง คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
5.เทคนิคเครื่องกล คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
6.โยธา คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
7.เทคนิคโลหะ คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62
8.เทคนิคการผลิต คลิกดูรายชื่อ 24 ธ.ค 62

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรายชื่อโควตา นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

Share

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารการอาชีวศึกษาไทย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวิจิตร  พลเศษ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์