ข้อมูลงบประมาณ

สถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณ และจัดเก็บเงินรายได้จากผู้เรียน ในการบริหารจัดการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

รายการ

ปี๒๕๖๒

งวดที่๑

งวดที่๒

๑. งบประมาณแยกเป็น

,๔๖๕,๗๐๐.๐๐

,๒๖๖,๐๓๓.๙๒

                  ปวช

,๒๔๓,๖๐๐.๐๐

,๑๒๐,๖๗๐.๒๑

                   ปวส

,๒๒๒,๑๐๐.๐๐

,๑๔๕,๓๖๓.๗๑

๒. รายได้

,๕๘๙,๕๖๕.๐๐ ,๒๐๒,๗๐๐.๐๐

๓. เงินอุดหนุน

,๓๓๖,๓๗๗.๑๔

,๘๓๔,๗๐๐.๐๐

๔. ระยะสั้น

๔๘๔,๐๐๐.๐๐

,๘๙๖,๓๐๐.๐๐

๕. ระดมทรัพยากร

๐.๐๐

๐.๐๐

รวมงบประมาณกับรายได้

,๐๕๕,๒๖๕.๐๐ ,๔๖๘,๗๓๓.๙๒

รวมทั้งหมด

๑๒,๘๗๕,๖๔๒.๑๔ ๑๕,๑๙๙,๗๓๓.๙๒

รวมงบทั้งสองงวด

๒๘,๐๗๕,๓๗๖.๐๖

 

รายการ

ปี๒๕๖๑

งวดที่๑

งวดที่๒

๑. งบประมาณแยกเป็น

,๒๐๐,๕๐๐.๐๐ ,๓๖๒,๒๒๐.๐๐

                  ปวช

,๙๔๘,๐๐๐.๐๐ ,๖๖๙,๗๒๐.๐๐

                   ปวส

,๒๕๒,๕๐๐.๐๐

๖๙๒,๕๐๐.๐๐

๒. รายได้

,๓๕๔,๑๕๐.๐๐

,๔๙๑,๕๐๐.๐๐

๓. เงินอุดหนุน

,๗๕๔,๘๐๐.๐๐

,๐๓๗,๘๐๐.๐๐

๔. ระยะสั้น

๒๙๐,๕๐๐.๐๐

๒๙๐,๕๐๐.๐๐

๕. ระดมทรัพยากร

๐.๐๐

๐.๐๐

รวมงบประมาณกับรายได้

,๕๕๔,๖๕๐.๐๐

๑๑,๘๕๓,๗๒๐.๐๐

รวมทั้งหมด

๑๕,๕๙๙,๙๕๐.๐๐

๑๘,๑๘๒,๐๒๐.๐๐

รวมงบทั้งสองงวด

๓๓,๗๘๑,๙๗๐.๐๐

 

รายการ

ปี๒๕๖๐

งวดที่๑

งวดที่๒

๑. งบประมาณแยกเป็น

,๖๙๕,๐๐๐.๐๐

,๒๓๖,๗๐๐.๐๐

                  ปวช

,๑๔๕,๕๐๐.๐๐

,๑๐๘,๑๐๐.๐๐

                   ปวส

,๕๔๙,๕๐๐.๐๐

,๑๒๘,๖๐๐.๐๐

๒. รายได้

,๙๙๔,๐๘๐.๐๐

,๔๓๓,๖๘๕.๓๕

๓. เงินอุดหนุน

,๔๓๑,๕๕๐.๐๐

,๐๐๑,๘๐๐.๐๐

๔. ระยะสั้น

๒๖๘,๕๐๐.๐๐

๔๙๗,๕๐๐.๐๐

๕. ระดมทรัพยากร

๐.๐๐

๐.๐๐

รวมงบประมาณกับรายได้

,๖๘๙,๐๘๐.๐๐

๑๑,๖๗๐,๓๘๕.๓๕

รวมทั้งหมด

๑๒,๓๘๙,๑๓๐.๐๐

๒๐,๑๖๙,๖๘๕.๓๕

รวมงบทั้งสองงวด

๓๒,๕๕๘,๘๑๕.๓๕

 


 

Share

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr