หลักสูตรและการสอน

ดาวโหลดหลักสูตร

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ . ศ . 2546)

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

หลักสูตรที่เปิดสอน

       1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาที่เปิดสอน
       วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินได้จัดการศึกษาวิชาชีพภาคปกติ และการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
       1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 สาขาวิชา
           รับนักเรียนจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปี ดังนี้
           1. สาขาวิชาเครื่องกล
               -  สาขางานยานยนต์
           2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
               - สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
           3. สาขาวิชาโลหะการ
               - สาขางานเชื่อมโลหะ
           4. สาขาวิชางานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
               - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
               - สาขาอิเล็กทรอนิกส์              
           5. สาขาวิชาก่อสร้าง
               - สาขางานก่อสร้าง           
           6. สาขาวิชาพณิชยการ
               - สาขางานการบัญชี
               - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 7 สาขาวิชา

            รับนักเรียนจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. , มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาระยะเวลา 2 ปี ดังนี้   
           1. สาขาวิชาเครื่องกล
               - สาขางานเทคนิคยานยนต์
           2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
               - สาขางานเครื่องมือกล
           3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  
             - สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
           4. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
               - สาขางานติดตั้งไฟฟ้า              
           5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
               - สาขางานระบบเสียงและภาพ
           6. สาขาวิชาการก่อสร้าง
               - สาขางานเทคนิคก่อสร้าง
           7.สาขาวิชาพานิชยการ
               - สาขางานการบัญชี
               - สาขางานพัฒนาเว็บเพจ

Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์