กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ศูนย์บ่มเพาะนายฮ้อยทมิฬ
  2. ระบบ edltv
  3. ดูผลการเรียน
  4. กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศคุณธรรมนำวิชาชีพ 58
  5. ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา ปี2558
  6. ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ปี2558
  7. รณรงค์การขับขี่ปลอยภัยในช่วงปีใหม่
  8. รางวัลระดับภาค ในการแข่งขันทักษะ
  9. ร่วมลงนานถวายพระพรออนไลน์
  10. ประเมินศูนย์บงเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร

Page 1 of 8

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายการุณย์  นาควิชานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

Link หน่วยงานภายนอก

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th

Thai Weather Module J25