กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

0209256301

118489746 2735864053291855 7189423423521612449 n

2306256302

3916

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. 2306256301
  2. กำหนดวันลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียน นักศึกษา
  3. เเบบสอบถามสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ด้านความพร้อมของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  4. รับมอบตัวระบบออนไลน์
  5. ทดสอบออนไลน์
  6. ประกาศ!! รายชื่อโควตา รอบแรก ปีการศึกษา 2563
  7. กำหนดการรับสมัคร
  8. รับสมัคร นักเรียน และนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563
  9. ทีมนายฮ้อยทมิฬ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
  10. 14 - 16 กันยายน 2562 โครงการอบรมพัฒนาเอกสารประกอบการสอน สำหรับครูอาชีวศึกษา 2562

Page 1 of 5

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารการอาชีวศึกษาไทย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวิจิตร  พลเศษ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์