กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ 57
  2. ศูนย์ Fix it center 57
  3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
  4. เยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน
  5. ประชุมประจำปี 2557 สมาคมครูผู้ปกครอง
  6. นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัย
  7. สอบประมูลร้านค้าในโรงอาหาร
  8. โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน 11-17 เม.ย 57
  9. ระบบแสดงผลการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557
  10. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา2556

Page 1 of 6

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายการุณย์  นาควิชานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

Link หน่วยงานภายนอก

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th

Thai Weather Module J25