• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1191 383/2561 4 ก.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS 2012 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เพิ่มเติม) งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
1190 362/2561 4 ก.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS 2012 งานบุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
1188 361/2561 4 ก.ค. 2561 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS 2012 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
1182 381/2561 4 ก.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "โครงการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 งานลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรตามคำสั่ง
1114 348 29 มิ.ย. 2561 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการรับประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 2560 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
1078 360/2561 27 มิ.ย. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสารใบสมัครเข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้อำนวยการ บุคลากรตามคำสั่ง
1071 คษ026/2561 26 มิ.ย. 2561 บันทึกข้อความ ขอให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและปลูกจิตสำนึกของครูที่ปรึกษาให้ตระหนักฯ งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
1003 กศ.035/2561 20 มิ.ย. 2561 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคนิคและประเมินมาตรฐานกีฬา ดำเนินการฝึกซ้อมและนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 2561 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรตามคำสั่ง
930 ศธ 0605/910 15 มิ.ย. 2561 หนังสือราชการภายนอก การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายงานการสอน งานบริหารงานทั่วไป ครูสายการสอน
895 307/2561 12 มิ.ย. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ google for Education งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
894 1181/2561 12 มิ.ย. 2561 บันทึกข้อความ แจ้งกำหนดการและการแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
892 322/2561 12 มิ.ย. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
889 ฝว 127/2561 12 มิ.ย. 2561 บันทึกข้อความ รายงานการส่งสื่อการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
874 318/2561 8 มิ.ย. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
848 1203/2561 7 มิ.ย. 2561 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์เช็คเวลาเรียนหรือมอบหมายงานให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ "หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา" งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้าแผนก ครูประจำรายวิชา
781 1120/2561 31 พ.ค. 2561 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเสนอแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เวลาเรียนให้นักเรียน นักศึกษาทำการฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้าแผนก ครูประจำรายวิชาทุกท่าน
763 302/2561 31 พ.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ประจำปีการศึกษา 2561 งานลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรตามคำสั่ง
757 1125/2561 31 พ.ค. 2561 หนังสือราชการภายใน ขออนุญาตประชุม งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรตามรายชื่อที่แนบ
756 1123/2561 31 พ.ค. 2561 หนังสือราชการภายใน ขอเสนอโครงการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ลูกเสือวิสามัญ 1 รหัสวิชา 2000-2001 หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งานลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
731 281 28 พ.ค. 2561 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน