• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 134 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
นายชูชาติ มิ่งคำ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
102
นายณัฐกิตต์ มีแก้วอลงกรณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
103
นายณัฐวุฒิ วรรณวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
104
นายดนัย รัตนะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
105
นายตรีเพชร อุนาบุตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
106
นายธีระพล แก้วกุลบุตร • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
107
นายนักขัต ครุฑนอก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
108
นายปฏิพาน สีนาบุญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
109
นายประไพ ไชยคุณ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
110
นายปัญญา อินธิจักร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
111
นายพิทยา บุญอำนวย • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
112
นายภูชิต ศรีทา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
113
นายมานิจ ตาลาคุณ • ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
114
นายยงยุทธ วรบุตร • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
115
นายลัทธวัฒน์ แสงภา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณ
116
นายวันเฉลิม นิคร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
117
นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
118
นายวิชิต โม้เปาะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
119
นายวิรชัย วรรณะ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
120
นายวีระศักดิ์ ทองโคตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
121
นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
122
นายศตวรรษ อัคฮาด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
123
นายศรีทอง บุราณสาร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
124
นายศักดา เหล่าการ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
125
นายสมบัติ รัตนะ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
126
นายสมศักดิ์ จันทร์สุพันธ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
127
นายสาโรช กล่ำมอญ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
128
นายสุจินต์ เสนากุล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
129
นายสุรัตน์ โคตรปัญญา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
130
นายเสงี่ยม แสนพันนา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
131
นายอนุสิทธิ์ อารักศักดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
132
นายอาทิวราห์ ไชยศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
133
ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
134
ว่าที ร.อ.โชคชัย ปะหา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน