• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 134 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
นายกิติพร พาวังราช • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
102
นายกิรติ รักษาเคน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
103
นายคุมดวง พรมอินทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
104
นายจักรชัย เทศประสิทธิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
105
นายฉัตรชัย โยธานัก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
106
นายชูชาติ มิ่งคำ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
107
นายณัฐกิตต์ มีแก้วอลงกรณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
108
นายดนัย รัตนะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
109
นายตรีเพชร อุนาบุตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
110
นายทวีศักดิ์ สิ่วละคร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
111
นายธีระพล แก้วกุลบุตร • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
112
นายประไพ ไชยคุณ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
113
นายปัญญา อินธิจักร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
114
นายพิทยา บุญอำนวย • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
115
นายภูชิต ศรีทา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
116
นายมานิจ ตาลาคุณ • ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
117
นายลัทธวัฒน์ แสงภา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
118
นายวงศ์ธวัช อุดมกัน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
119
นายวันเฉลิม นิคร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
120
นายวิชิต โม้เปาะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
121
นายวิรชัย วรรณะ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
122
นายวีระศักดิ์ ทองโคตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
123
นายศรีทอง บุราณสาร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
124
นายศักดา เหล่าการ • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
125
นายสมบัติ รัตนะ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
126
นายสมศักดิ์ จันทร์สุพันธ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
127
นายสาโรช กล่ำมอญ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
128
นายสุจินต์ เสนากุล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
129
นายสุรัตน์ โคตรปัญญา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
130
นายเสงี่ยม แสนพันนา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
131
นายอนุสิทธิ์ อารักศักดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
132
นายอภิชาต แสนเมือง • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
133
ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
134
ว่าที ร.อ.โชคชัย ปะหา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน