• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 134 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
นางสาวบุศรากร สุปัญญา • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
102
นางสาวปรียะพร วงษาจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
103
นางสาวภัทราพร สารมานิจ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
104
นางสาวศรินรัตน์ ธนดิษฐาพงศ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานการเงิน
105
นายกิติพร พาวังราช • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
106
นายจักรชัย เทศประสิทธิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
107
นายฉัตรชัย อุทัยวัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
108
นายชูชาติ มิ่งคำ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
109
นายณรงค์ เจริญไชย • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
110
นายณัฐกิตต์ มีแก้วอลงกรณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
111
นายณัฐวุฒิ วรรณวงศ์ • ครูผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
112
นายตรีเพชร อุนาบุตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
113
นายธีระพล แก้วกุลบุตร • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
114
นายประไพ ไชยคุณ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
115
นายปัญญา อินธิจักร์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
116
นายพิทยา บุญอำนวย • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
117
นายภูชิต ศรีทา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
118
นายมานิจ ตาลาคุณ • ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
119
นายยงยุทธ วรบุตร • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
120
นายวันเฉลิม นิคร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
121
นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
122
นายวิชิต โม้เปาะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
123
นายวิรชัย วรรณะ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
124
นายวีระศักดิ์ ทองโคตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
125
นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
126
นายศตวรรษ อัคฮาด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ครูผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
127
นายศรีทอง บุราณสาร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
128
นายศักดา เหล่าการ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
129
นายสมศักดิ์ จันทร์สุพันธ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
130
นายเสงี่ยม แสนพันนา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
131
นายอนุสิทธิ์ อารักษ์ศักดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
132
นายอาทิวราห์ ไชยศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
133
ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
134
ว่าที ร.อ.โชคชัย ปะหา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน