• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 116 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
101
นายวิรชัย วรรณะ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
102
นายวีระศักดิ์ ทองโคตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
103
นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
104
นายศตวรรษ อัคฮาด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
105
นายศรีทอง บุราณสาร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
106
นายศักดา เหล่าการ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
107
นายสมบัติ รัตนะ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
108
นายสมศักดิ์ จันทร์สุพันธ์ • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
109
นายสาโรช กล่ำมอญ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
110
นายสุจินต์ เสนากุล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
111
นายสุรัตน์ โคตรปัญญา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
112
นายเสงี่ยม แสนพันนา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
113
นายอนุสิทธิ์ อารักศักดิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
114
นายอภิชาต แสนเมือง • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
115
ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
116
ว่าที ร.อ.โชคชัย ปะหา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน