#

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

ณ หอประชุมนายฮ้อยทมิฬ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

เปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 ปวส.2 และปวส.

ระหว่าง วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ระบบ RMS Swicec สำหรับบุคลากร

ระบบบริหารศธ.02 ออนไลน์

  • ศธ.02 ออนไลน์
  • >> บันทึกเวลาเรียน
  • >> บันทึกผลการเรียน
  • >> ตรวจสอบผลการเรียน
  • >> ส่งผลการเรียน
  • >> ประกาศผลการเรียน