#

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

ณ หอประชุมนายฮ้อยทมิฬ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

เปิดทำการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 ปวส.2 และปวส.

ระหว่าง วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ปรัชญา "รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำพัฒนาอาชีพ" เอกลักษณ์ "นายฮ้อยทมิฬ"อัตลักษณ์ “มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง”

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 เนื้อที่ 50-0-48.75 ไร่ (ตามเอกสาร สน.215 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ ที่ กค.0407/199 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2535 ) มีขนาดกว้าง 216 เมตร ยาว 373 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 784 หมู่ 11 ถนนอุดมธรรมภักดี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

#

ระบบแจ้งเตือนความเสียหาย

ระบบแจ้งเตือน จุดที่เสียหาย ชำรุด หรือจุดอาจเกิดอันตราย ภายในวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนิการปรุบปรุง ซ่อมแซม แก้ไข อย่างรวดเร็ว

#
#

ทีมนายฮ้อยทมิฬ

ขอแสดงความยินดีกับทีมนายฮ้อยทมิฬ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แชมป์รถประหยัดน้ำมันซึ่งทำสถิติสูงสุดได้ถึง2,242.6500กมต่อลิตรในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงครั้งที่23 ปี2563

โครงการอาสาจลาจล

พ.ต.อ.เฉลิมพร วรทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสว่างเเดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาด้านจราจร เพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษา “YOURS NETWORK” อย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

#

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

ณ เวลานี้ เรายังตกอยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 หรือ โควิด- 19 ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่คนทั้งโลกยังไม่เคยพบเจอมาก่อน เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลจากเจ้าไวรัสชนิดนี้ เราควรที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรับมือกับการระบาด ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ช่วงระยะเวลาของการระบาดนั้นน่าจะกินเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง และเราก็จะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางไวรัสนี้อีกต่อไป

#
#

ระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบ อวท.

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันมีผลกระทบเชื่อมโยงจากบริบทสังคมโลกและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนา คนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาฯ

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องโดยเน้น ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเอื้ออํานวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย และสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินงานคัดกรองและส่งต่อแบบประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาโรคโควิด 19 เป็นต้น

#

ข่าวสารภายในสถานศึกษา