#


ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว/ลงทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมนายอ้อยทมิฬ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษาตามลิงค์ด้านล่าง

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่าง วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ปรัชญา "รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำพัฒนาอาชีพ" เอกลักษณ์ "นายฮ้อยทมิฬ"อัตลักษณ์ “มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง”

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 เนื้อที่ 50-0-48.75 ไร่ (ตามเอกสาร สน.215 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ ที่ กค.0407/199 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2535 ) มีขนาดกว้าง 216 เมตร ยาว 373 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 784 หมู่ 11 ถนนอุดมธรรมภักดี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

#

ระบบแจ้งเตือนความเสียหาย

ระบบแจ้งเตือน จุดที่เสียหาย ชำรุด หรือจุดอาจเกิดอันตราย ภายในวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนิการปรุบปรุง ซ่อมแซม แก้ไข อย่างรวดเร็ว

#
#

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ (ปวช.) ระดับ (ปวส.)ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว/ลงทะเบียนในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมนายอ้อยทมิฬ(ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์) เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ 096-9642941 เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 096-8165227

ขอเเสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ขอเเสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อก้าวหน้าในด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ต่อไปดังปรัชญาวิทยาลัย "รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำพัฒนาอาชีพ"

#
#

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดินประธานกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันต้อนรับ คณะ กรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน นำโดยนายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทค นิคสกลนคร พร้อมคณะ ในการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เเละการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมนายฮ้อยทมิฬ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

#
#

ทีมนายฮ้อยทมิฬ

ขอแสดงความยินดีกับทีมนายฮ้อยทมิฬ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แชมป์รถประหยัดน้ำมันซึ่งทำสถิติสูงสุดได้ถึง2,242.6500กมต่อลิตรในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงครั้งที่23 ปี2563

โครงการอาสาจราจร

พ.ต.อ.เฉลิมพร วรทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสว่างเเดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาด้านจราจร เพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษา “YOURS NETWORK” อย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน

#

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

ณ เวลานี้ เรายังตกอยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 หรือ โควิด- 19 ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่คนทั้งโลกยังไม่เคยพบเจอมาก่อน เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลจากเจ้าไวรัสชนิดนี้ เราควรที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรับมือกับการระบาด ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ช่วงระยะเวลาของการระบาดนั้นน่าจะกินเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง และเราก็จะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางไวรัสนี้อีกต่อไป

#
#

ระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบ อวท.

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันมีผลกระทบเชื่อมโยงจากบริบทสังคมโลกและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนา คนในด้านวิชาชีพ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาฯ

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องโดยเน้น ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเอื้ออํานวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย และสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน ตลอดจนขั้นตอนการดําเนินงานคัดกรองและส่งต่อแบบประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาโรคโควิด 19 เป็นต้น

#

ข่าวสารภายในสถานศึกษา

วิดีโอข่าวสารภายในสถานศึกษา