กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

SAR สถานศึกษา ปีการศึกษา 2554

1.ปกนอก

2.สารบัญ

3.SAR สถานศึกษา บทที่ 1 ปี 54

4.SAR สถานศึกษา บทที่ 2 ปี 54

5.SAR สถานศึกษา บทที่ 3 ปี 54

6.แผนผังงานประกัน 54

7.SAR สถานศึกษา บทที่ 4 ปี 54

8.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานท่ี่ 1

9.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 2

10.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 3

11.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 4

12.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 5

13.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 6

14.SAR สถานศึกษา บทที่ 5 มาตรฐานที่ 7

15.แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

 

Share

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr