กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

SAR สถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

1.ปกนอก

2.คำนำ

3.สารบัญ

4.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

5.ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

6.ตอนที่ 2 การดำเนินงานของสถานศึกษา

7.ตอนที่ 3 การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

8.ตอนที่ 4 สรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

 

 

 

Share

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr