กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ สอบราคาซื้อชุดตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (08-04-2557)
  2. ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 200 A (08-04-2557)
  3. ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ชุดตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์และเครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 200 A
  4. กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ 3 รายการ พร้อมประชาพิจารณ์
  5. คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 2
  6. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  7. คุณลักษณะเฉพาะ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
  8. ขอเรียกเชิญประชาพิจารณ์ กำหนดรูปแบบรายการร่างคุณลักษณะชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน
  9. ขอเรียกเชิญประชาพิจารณ์ กำหนดรูปแบบห้องปฏิบัตอการวงจรไฟฟ้า
  10. ขอเรียกเชิญประชาพิจารณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr