กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีวันลอยกระทง ปี55
  2. คำสั่งสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปออร์เซ็นต์
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2555
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาภายใน 56
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูคอมพิวเตอร์
  7. คำสั่งคณะกรรมการตัดสินแข่งขันทักษะวิชาชีพ อศจ.สกลนคร
  8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อศจ.สกลนคร
  9. คำสั่งคณะกรรมการฝึกซ้อมทักษะนักเรียน นักศึกษา ภายในสถานศึกษา
  10. คำสั่งกีฬาอาชีวสัมพันธ์ 2557

Page 1 of 8

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารการอาชีวศึกษาไทย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูประไพศรี วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ผู้บริหารสถานศึกษา

boos
นางวรรณภา  พ่วงกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

Link หน่วยงานภายนอก

FacebookLogo

youtubelogo

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th