กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2

      คนไทยผูกพันใกล้ชิดกับข้าวมาหลายชั่วอายุคน จนเป็นวัฒนธรรมและรากเหง้าของชีวิตความเป็นไทยวันนี้ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าพัฒนาเต็มกำลัง ชาวนากลับต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและทางเศรษฐกิจที่บั่นทอนกำลังกายและกำลังใจให้ยิ่งถดถอย

       มูลนิธิข้าวไทยในพระราชูปถัมภ์ขอยกย่องให้กำลังใจและขอบคุณบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของชาวนาที่มีต่อคนไทยที่ปลูกข้าวทุกเมล็ดให้หล่อเลี้ยงทุกชีวิตจนเติบใหญ่ จึงจัดโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างร่วมกับ 4 องค์กรเพื่อคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างของแต่ละภาค ที่ได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาที่สั่งสมหลายชั่วอายุคนสร้างวิถีครอบครัวชาวนาที่แข็งแรงในสังคมไทย 

1. เพื่อส่งเสริมและยกย่องครอบครัวชาวนาที่สามารถยืนหยัดทำงานร่วมกันมาได้ยาวนานอย่างยั่งยืน 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวชาวนาสามารถสร้างการทำนาให้เป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้อย่างพอเพียงและสร้างครอบครัวที่เป็นสุขได้

3. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาไทยรักษาอาชีพการทำนาให้คงอยู่และสืบทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลัง

1. เป็นชาวนาที่ร่วมกับครอบครัวทำนาเป็นอาชีพหลักต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วอายุคนโดยไม่ต้องเป็นสายตรงและติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 20 ปี

2. มีคนในครอบครัวรวมทํานายไม่ต่ำกว่า 2 คนและครอบครัวเป็นเจ้าของพื้นที่ทำนาไม่ต่ำกว่า 10 ไร่

3. ความเป็นครอบครัวชาวนาที่เป็นที่ยอมรับในชุมชนมีความซื่อสัตย์สุจริตและขยันขันแข็ง

1. มีความคิดสร้างสรรค์มีการปรับปรุงระบบการทำนาให้สามารถจัดการปัญหาในทุกสถานการณ์ที่ประสบได้

2. เป็นครอบครัวชาวนาที่มีทายาทที่จะสืบทอดอาชีพทำนาต่อไป

3. การทำนาเป็นอาชีพหลักของครอบครัว 4 ครอบครัวเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

1. ให้ผู้มีผู้ได้รับรางวัล 1 รางวัลในแต่ละภาคภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้รวม 4 รางวัลแต่ละรางวัลประกอบด้วยโรคพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินสด 1 แสนบาท 

2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด

ตั้งแต่บัดนี้ - 1 เมษายน 2561

รับผลงาน 1 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบรางวัล 5 มิถุนายน 2561 

การส่งใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

เว็บไซต์นี้  http://kkn-rsc.ricethailand.go.th/index.php/news/pr/410-600610farmer-family

 มูลนิธิข้าวไทย   http://www.thairice.org

กรมการข้าว  http://www.ricethailand.go.th

Share

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารการอาชีวศึกษาไทย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ผู้บริหารสถานศึกษา

boos
นางวรรณภา  พ่วงกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-964-4486

Link หน่วยงานภายนอก

  repost2018

 

howto2

 

howto1

 

antivirus

FacebookLogo

youtubelogo

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th