กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008

13453902 1003796606340355 1576631693 n

นายสุรัตน์ โคตรปัญญา

 

 21001008

 

"เอกสารประกอบการสอนรายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 "

โดย นายสุรัตน์ โคตรปัญญา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

อำเภอสว่างแดนดิน อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ปกหน้าเอกสารประกอบการสอนรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น

- คำนำ

- สารบัญ

- หลักสูตรรายวิชา ปวช.

คำชี้แจงในการใช้เอกสารประกอบการสอน

- ปกหน้าหน่วยที่ 1 ครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด

- เนื้อหารายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น หน่วยที่ 1

- แบบประเมินรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น

---------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องที่ 2 วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008

โดย นายสุรัตน์ โคตรปัญญา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

- ปก

- บทคัดย่อ

เอกสารเผยแพร่การเรียนการสอน รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005

 13460743 1006024852784197 9

นายปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เอกสารเผยแพร่การเรียนการสอน

1.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 (การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน)

2.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 (การเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์)

 

        1.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 (การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน)

           2100 1005 12100 1005 11

           1.1 ปก

           1.2 คำนำ

           1.3 หลักสูตรรายวิชา

           1.4 สารบัญ

           1.5 คำชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน

           1.6 บทเรียนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

                ดาวห์โหลดเอกสารรูปแบบZipfile

--------------------------------------------------------------------------------------------------

        1.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 (การเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์)

            2100 1005 12100 1005 3

          

           2.1 ปก

           2.2 คำนำ

           2.3 หลักสูตรรายวิชา

           2.4 สารบัญ

           2.5 คำชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน

           2.6 บทเรียนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

                 ดาวห์โหลดเอกสารรูปแบบZipfile

---------------------------------------------------------------------------------------------------

นายปราโมทย์ อุทัยวัฒน์ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ที่อยู่ 784 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

Page 1 of 12

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารการอาชีวศึกษาไทย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวิจิตร  พลเศษ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์