กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008

13453902 1003796606340355 1576631693 n

นายสุรัตน์ โคตรปัญญา

 

 21001008

 

"เอกสารประกอบการสอนรายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 "

โดย นายสุรัตน์ โคตรปัญญา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

อำเภอสว่างแดนดิน อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ปกหน้าเอกสารประกอบการสอนรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น

- คำนำ

- สารบัญ

- หลักสูตรรายวิชา ปวช.

คำชี้แจงในการใช้เอกสารประกอบการสอน

- ปกหน้าหน่วยที่ 1 ครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด

- เนื้อหารายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น หน่วยที่ 1

- แบบประเมินรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น

---------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องที่ 2 วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008

โดย นายสุรัตน์ โคตรปัญญา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

- ปก

- บทคัดย่อ

เอกสารเผยแพร่การเรียนการสอน รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005

 13460743 1006024852784197 9

นายปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เอกสารเผยแพร่การเรียนการสอน

1.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 (การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน)

2.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 (การเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์)

 

        1.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 (การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน)

           2100 1005 12100 1005 11

           1.1 ปก

           1.2 คำนำ

           1.3 หลักสูตรรายวิชา

           1.4 สารบัญ

           1.5 คำชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน

           1.6 บทเรียนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

                ดาวห์โหลดเอกสารรูปแบบZipfile

--------------------------------------------------------------------------------------------------

        1.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 (การเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์)

            2100 1005 12100 1005 3

          

           2.1 ปก

           2.2 คำนำ

           2.3 หลักสูตรรายวิชา

           2.4 สารบัญ

           2.5 คำชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน

           2.6 บทเรียนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

                 ดาวห์โหลดเอกสารรูปแบบZipfile

---------------------------------------------------------------------------------------------------

นายปราโมทย์ อุทัยวัฒน์ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ที่อยู่ 784 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

Page 1 of 4

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารการอาชีวศึกษาไทย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูประไพศรี วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ผู้บริหารสถานศึกษา

boos
นางวรรณภา  พ่วงกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

Link หน่วยงานภายนอก

FacebookLogo

youtubelogo

Bangchak Oil Price J25


Module By http://colorpack.co.th