กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

เผยแพร่บทคัดย่อ นางวรรณภา พ่วงกุล

        boss02102563

            นางวรรณภา พ่วงกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

               ผู้จัดทำเอกสาร

 

เรื่องที่ 1 

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ชื่อผู้ประเมิน : นางวรรณภา พ่วงกุล
ปีที่รายงาน : 2562

imagesเอกสารที่เกี่ยวข้อง Google Drive

 

 

เรื่องที่ 2

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแนะแนวของวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ผู้วิจัย : นางวรรณภา พ่วงกุล
ปีที่วิจัย : 2562

images เอกสารที่เกี่ยวข้อง Google Drive

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008

13453902 1003796606340355 1576631693 n

นายสุรัตน์ โคตรปัญญา

 

 21001008

 

"เอกสารประกอบการสอนรายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008 "

โดย นายสุรัตน์ โคตรปัญญา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

อำเภอสว่างแดนดิน อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ปกหน้าเอกสารประกอบการสอนรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น

- คำนำ

- สารบัญ

- หลักสูตรรายวิชา ปวช.

คำชี้แจงในการใช้เอกสารประกอบการสอน

- ปกหน้าหน่วยที่ 1 ครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด

- เนื้อหารายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น หน่วยที่ 1

- แบบประเมินรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น

---------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องที่ 2 วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1008

โดย นายสุรัตน์ โคตรปัญญา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

- ปก

- บทคัดย่อ

เอกสารเผยแพร่การเรียนการสอน รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005

 13460743 1006024852784197 9

นายปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

เอกสารเผยแพร่การเรียนการสอน

1.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 (การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน)

2.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 (การเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์)

 

        1.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 (การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน)

           2100 1005 12100 1005 11

           1.1 ปก

           1.2 คำนำ

           1.3 หลักสูตรรายวิชา

           1.4 สารบัญ

           1.5 คำชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน

           1.6 บทเรียนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

                ดาวห์โหลดเอกสารรูปแบบZipfile

--------------------------------------------------------------------------------------------------

        1.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1005 (การเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์)

            2100 1005 12100 1005 3

          

           2.1 ปก

           2.2 คำนำ

           2.3 หลักสูตรรายวิชา

           2.4 สารบัญ

           2.5 คำชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน

           2.6 บทเรียนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์

                 ดาวห์โหลดเอกสารรูปแบบZipfile

---------------------------------------------------------------------------------------------------

นายปราโมทย์ อุทัยวัฒน์ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ที่อยู่ 784 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

Page 1 of 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยฯ

ข่าว ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

 

784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์ 042-721991 โทรสาร 042-721992

อีเมล swicec@swicec.ac.th หรือ www.facebook.com/swicec/

addressswicec

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr