เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

  • พิมพ์
 หน่วยงาน  เบอร์โทรศัพท์
 สำนักงาน  042-721991 ต่อ 101
 งานวางแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ  042-721991 ต่อ 114
 งานทะเบียน  042-721991 ต่อ 103
 วิชาการ  042-721991 ต่อ 104
 ห้องพยาบาล  042-721991 ต่อ 108
 งานพัสดุและอาคารสถานที่  042-721991 ต่อ 117
 แผนกสามัญ - สัมพันธ์  042-721991 ต่อ 110
 แผนกบัญชี  042-721991 ต่อ 106
 แผนกคอมพิวเตอร์  042-721991 ต่อ 107
 แผนกก่อสร้าง  042-721991 ต่อ 118
 แผนกช่างโลหะการ  042-721991 ต่อ 119
 แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  042-721991 ต่อ 120
 แผนกช่างยนต์  042-721991 ต่อ 121
 แผนกช่างไฟฟ้า  042-721991 ต่อ 122
 แผนกอิเล็กทรอนิกส์  042-721991 ต่อ 123
 ป้อมยาม  042-721991 ต่อ 124
 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  093-692-6419
 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  042-721991 ต่อ 109
 งานแนะแนว  042-721991 ต่อ 105
 งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา  042-721991 ต่อ 114
 งานปกครอง  042-721991 ต่อ 108
 งานความร่วมมือและบริการชุมชน  042-721991 ต่อ 114
 งานส่งเสริมผลิตผลการค้า  042-721991 ต่อ 114
 งานบริหารงานทั่วไป  042-721991 ต่อ 101
 งานบุคลากร  042-721991 ต่อ 101
 งานการเงิน  042-721991 ต่อ 101
 งานบัญชี  042-721991 ต่อ 102
 งานวิทยบริการและห้องสมุด  042-721991 ต่อ 104
 Fax. โทรสาร  042-721992
 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน  042-721991