SAR สถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

1.ปกนอก

2.คำนำ

3.สารบัญ

4.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

5.ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

6.ตอนที่ 2 การดำเนินงานของสถานศึกษา

7.ตอนที่ 3 การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

8.ตอนที่ 4 สรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

 

 

 

Share

สารสนเทศงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

picrr