เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

 หน่วยงาน  เบอร์โทรศัพท์
 สำนักงาน  042-721991 ต่อ 101
 งานวางแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ  042-721991 ต่อ 114
 งานทะเบียน  042-721991 ต่อ 103
 วิชาการ  042-721991 ต่อ 104
 ห้องพยาบาล  042-721991 ต่อ 108
 งานพัสดุและอาคารสถานที่  042-721991 ต่อ 117
 แผนกสามัญ - สัมพันธ์  042-721991 ต่อ 110
 แผนกบัญชี  042-721991 ต่อ 106
 แผนกคอมพิวเตอร์  042-721991 ต่อ 107
 แผนกก่อสร้าง  042-721991 ต่อ 118
 แผนกช่างโลหะการ  042-721991 ต่อ 119
 แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  042-721991 ต่อ 120
 แผนกช่างยนต์  042-721991 ต่อ 121
 แผนกช่างไฟฟ้า  042-721991 ต่อ 122
 แผนกอิเล็กทรอนิกส์  042-721991 ต่อ 123
 ป้อมยาม  042-721991 ต่อ 124
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  095-645-2525
 ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์  095-645-2525
 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  042-721991 ต่อ 109
 งานแนะแนว  042-721991 ต่อ 105
 งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา  042-721991 ต่อ 114
 งานปกครอง  042-721991 ต่อ 108
 งานความร่วมมือและบริการชุมชน  042-721991 ต่อ 114
 งานส่งเสริมผลิตผลการค้า  042-721991 ต่อ 114
 งานบริหารงานทั่วไป  042-721991 ต่อ 101
 งานบุคลากร  042-721991 ต่อ 101
 งานการเงิน  042-721991 ต่อ 101
 งานบัญชี  042-721991 ต่อ 102
 งานวิทยบริการและห้องสมุด  042-721991 ต่อ 104
 Fax. โทรสาร  042-721992
 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน  042-721991
Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวิจิตร  พลเศษ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์