รายชื่อสถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือและสถานที่ฝึกงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน้าที่(3)

หน้าที่ 1 2 3 4

   รายชื่อสถานประกอบการและสถานที่ฝึกงาน ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 
 ที่  ชื่อสถานประกอบการ  หมายเหตุ  
51.  บ. Juntima Solution System
844/1 ม.11 ถ.ศรีสว่าง ต.สว่างฯ
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 090-4078797
   
52.  เทศบาลตำบลบงใต้
3  ต.บงใต้  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-706783
   
53. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
919  ถ.นิตโย  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-721611
   
54.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ
สาขาเจริญศิลป์
620 ถ.สว่าง-นาบัว  ต.เจริญศิลป์
อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร  47290
โทร. 042-709050
   
55.  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างฯ
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721493
   
56.  บ. ขาว-ดำ ชลบุรี จำกัด
19/2 ม.8  ต.หนองรี  อ.เมือง
จ.ชลบุรี  20000
โทร. 038-379345
   
57. บ. สกลเจริญศรี (2003) จำกัด
261 ถ.สกล-อุดร ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-737171 , 084-9345558
   
58. บ. มิตซูสว่างแดนดิน จำกัด
333 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-722118 , 081-2602877
 
   
59.  บ. เอส.ซี. ออโต้เทค จำกัด
93/9 ถ.บ้านสามัคคี  ต.หมากแข้ง
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 042-204975-6 , 042-342379
   
60.  บ. อุดรออโต้ซิตี้ จำกัด
499  ถ.รอบเมือง  ต.หนองขอนกว้าง
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 042-292884-888
   
61.  บ. มิตซู ชาญสกลนคร
343 ถ.สกล-กาฬสินธุ์  ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  47000
โทร. 085-6479015 , 088-5851782
   
62.  บ. พิจิตรเพชรมอเตอร์คาร์ จำกัด
(สาขาสว่างแดนดิน)
233 ม.8 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-721733
   
63.  หจก. คูโบต้า ปิติแทรกเตอร์
282 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-776993 , 081-3977256
   
64.  บ. ชาญออโต้คาร์ จำกัด
999/1 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-737111-2 , 081-17508575
   
65.  ร้าน ที เอ อิเล็กทรอนิกส์
456/11 ถ.พาลานุกุล  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 086-8503840
   
66. ร้านขวัญชัยการไฟฟ้า
932 ม.12 ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 087-2230505
   
67.  บริษัท SSN อินจิเนียริ่ง
3 ถ.ลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ
แขวงคลองชัน  จ.กทม.  10240
โทร. 02-3760132 , 081-8428797
   
68. บ. ฮูทามากิ ฟิลม์ ไทยแลนด์
1/28 ถ.พระราม2 ต.ท่าทราย
อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000
โทร. 034-403000
 
   
69.  ร้านสว่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
102/11  ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  47110
โทร. 081-6619247
   
70.  ร้านบุญยืน อิเล็กทรอนิกส์
75/2 ต.สว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 084-8878789
   
 71. บ. โตชิบา แคร์เรียล
ต.บางกระดี่  อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
โทร.
 
   
72.  ร้านตาลโกนอิเล็กทรอนิกส์
103  ต.ตาลโกน  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47240
โทร. 087-8520118
   
73. บ. แกรนด์ ลีฟวิง เฮาส์
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 089-7630011
 
   
74.
บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด  
90/22-25 ถ.สาทรเหนือ ต.บางรัก
อ.สีลม  จ.กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-6367788
   
75. แขวงการทางสกลนครที่ 2
ต.สว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-721807
 
   

หน้าที่ 1 2 3 4

Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์