รายชื่อสถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือและสถานที่ฝึกงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน้าที่(2)

หน้าที่ 1 2 3 4

   รายชื่อสถานประกอบการและสถานที่ฝึกงาน ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
 
 ที่  ชื่อสถานประกอบการ  หมายเหตุ  
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง
1 ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง
จ.สกลนคร 47140
โทร.
 
   
27. เซเว่น อีเลฟเว่น สาขา 1412 พัทยาใต้
150/75 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150
โทร.
   
28. บ. ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1945-1947 ถ.พระราม4 ต.ปทุมวัน
อ.ลุมพินี จ.กรุงเทพฯ 10330
โทร.
   
29. นีโอ เน็ตเวิร์ค จำกัด
261/95 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี
อ.บางกอกน้อย จ.กทม.  10700
โทร. 02-8667818 , 089-8765189
   
30. บริษัท พี อาร์ มอเตอร์ จำกัด
93 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  47100
โทร. 042-721775
   
31. เทศบาลตำบลโคกสี
405 ต.โคกสี  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร. 042-776060
   
32. บริษัท Mainboardservice
99 ถ.รอบเมือง ต.บ้านเลื่อม
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 089-7132932
   
33.  ที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
ถ.สามัคคี  อ.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721807
   
34. แขวงการทางสกลนครที่ 2 สาขาสว่างฯ
ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721807
 
   
35.  สนง. ขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างฯ
834/11 ถ.สีห์พนม  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721245
   
36. สำนักงานบังคับคดี จ.สกลนคร (สว่าง)
ถ.สีห์พนม  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-722147
   
37. หจก. ยิ่งเจริญ ไอที เซ็นเตอร์
1064 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-737123 , 088-4688889
  
   
38. ร้าน ยิ่งเจริญ สหคอมพิวเตอร์
ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร.
 
   
39.  ร้านสมบูรณ์คอมพิวเตอร์
475 ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร  47290
โทร. 042-709224 , 088-5494685
   
40. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
447/3  ต.ค้อใต้  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร  47110
โทร.
 
   
41. ร้านเจริญศิลป์คอมพิวเตอร์
63  ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร  47290
โทร. 042-0062710
   
42.  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
148 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร 47290
โทร. 042-709225
   
43. บ. รุ่งเรือง อินเตอร์สว่างแดนดิน จก.
505 ม.11 ถ.นิตโย  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-721045
 
   
44.  บ. ชาญออโต้คาร์ จำกัด
999/1 ถ.นิตโย  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร. 042-737111 , 085-6452323
   
45.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างฯ
291/11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร.
   
 46. สถานีอนามัยตำบลโคกศิลา
200 ต.โคกศิลา  อ.เจริญศิลป์
จ.สกลนคร 47290
โทร. 042-981198
 
   
47. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านโพนสวาง
ต.หนองผึ้ง  อ.พังโคน
จ.สกลนคร  47160
โทร. 083-3284748
   
48. โรงแรมเจริญโฮเต็ล
549 ถ.โพศรี  ต.หมากแข้ง
อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 042-248155 , 087-8536046
 
   
49.  สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว
53 ต.ส่องดาว  อ.ส่องดาว
จ.สกลนคร 47190
โทร. 042-786028
   
50.  สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน
50 ถ.สว่าง-นาบัว  ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 47110
โทร.
   

หน้าที่ 1 2 3 4

Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์