ข้อมูลงบประมาณ

สถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณ และจัดเก็บเงินรายได้จากผู้เรียน ในการบริหารจัดการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ดังนี้

รายการ

ปี๒๕๕๙

งวดที่๑

งวดที่๒

๑. งบประมาณแยกเป็น

,๔๖๕,๗๐๐.๐๐

,๒๖๖,๐๓๓.๙๒

                  ปวช

,๒๔๓,๖๐๐.๐๐

,๑๒๐,๖๗๐.๒๑

                   ปวส

,๒๒๒,๑๐๐.๐๐

,๑๔๕,๓๖๓.๗๑

๒. รายได้

,๕๘๙,๕๖๕.๐๐ ,๒๐๒,๗๐๐.๐๐

๓. เงินอุดหนุน

,๓๓๖,๓๗๗.๑๔

,๘๓๔,๗๐๐.๐๐

๔. ระยะสั้น

๔๘๔,๐๐๐.๐๐

,๘๙๖,๓๐๐.๐๐

๕. ระดมทรัพยากร

๐.๐๐

๐.๐๐

รวมงบประมาณกับรายได้

,๐๕๕,๒๖๕.๐๐ ,๔๖๘,๗๓๓.๙๒

รวมทั้งหมด

๑๒,๘๗๕,๖๔๒.๑๔ ๑๕,๑๙๙,๗๓๓.๙๒

รวมงบทั้งสองงวด

๒๘,๐๗๕,๓๗๖.๐๖

 

รายการ

ปี๒๕๕๘

งวดที่๑

งวดที่๒

๑. งบประมาณแยกเป็น

,๒๐๐,๕๐๐.๐๐ ,๓๖๒,๒๒๐.๐๐

                  ปวช

,๙๔๘,๐๐๐.๐๐ ,๖๖๙,๗๒๐.๐๐

                   ปวส

,๒๕๒,๕๐๐.๐๐

๖๙๒,๕๐๐.๐๐

๒. รายได้

,๓๕๔,๑๕๐.๐๐

,๔๙๑,๕๐๐.๐๐

๓. เงินอุดหนุน

,๗๕๔,๘๐๐.๐๐

,๐๓๗,๘๐๐.๐๐

๔. ระยะสั้น

๒๙๐,๕๐๐.๐๐

๒๙๐,๕๐๐.๐๐

๕. ระดมทรัพยากร

๐.๐๐

๐.๐๐

รวมงบประมาณกับรายได้

,๕๕๔,๖๕๐.๐๐

๑๑,๘๕๓,๗๒๐.๐๐

รวมทั้งหมด

๑๕,๕๙๙,๙๕๐.๐๐

๑๘,๑๘๒,๐๒๐.๐๐

รวมงบทั้งสองงวด

๓๓,๗๘๑,๙๗๐.๐๐

 

รายการ

ปี๒๕๕๗

งวดที่๑

งวดที่๒

๑. งบประมาณแยกเป็น

,๖๙๕,๐๐๐.๐๐

,๒๓๖,๗๐๐.๐๐

                  ปวช

,๑๔๕,๕๐๐.๐๐

,๑๐๘,๑๐๐.๐๐

                   ปวส

,๕๔๙,๕๐๐.๐๐

,๑๒๘,๖๐๐.๐๐

๒. รายได้

,๙๙๔,๐๘๐.๐๐

,๔๓๓,๖๘๕.๓๕

๓. เงินอุดหนุน

,๔๓๑,๕๕๐.๐๐

,๐๐๑,๘๐๐.๐๐

๔. ระยะสั้น

๒๖๘,๕๐๐.๐๐

๔๙๗,๕๐๐.๐๐

๕. ระดมทรัพยากร

๐.๐๐

๐.๐๐

รวมงบประมาณกับรายได้

,๖๘๙,๐๘๐.๐๐

๑๑,๖๗๐,๓๘๕.๓๕

รวมทั้งหมด

๑๒,๓๘๙,๑๓๐.๐๐

๒๐,๑๖๙,๖๘๕.๓๕

รวมงบทั้งสองงวด

๓๒,๕๕๘,๘๑๕.๓๕

 


 

Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์