ข้อมูลนักเรียน

 

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน     อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

ประเภทวิชา

  แผนกวิชา

    จำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวช.

   จำนวนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.

  รวมทั้งหมด

 ปวช.1

 ปวช.2

 ปวช.3

 รวม

 ปวส.1

 ปวส.2

 รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 เครื่องกล

 124

 79

74

 277

35

33

68

 

 ไฟฟ้ากำลัง

114

78

59

251

52

39

91

 

 อิเล็กทรอนิกส์

93

53

49

255

57

24

81

 

 โลหะการ

31

34

27

123

14

6

20

 

ก่อสร้าง

40

26

22

88

16

10

26

 

เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงฯ

90

52

36

178

36

17

53

 

รวมอุตสาหกรรม

492

322

267

1081

210

129

339

 

   ประเภทวิชาพานิชยกรรม

การบัญชี

213

140

138

491

106

107

213

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

160

125

74

359

64

50

97

 

รวมพาณิชยกรรม

373

265

212

850

170

157

327

 

รวมนักศึกษาในแต่ละชั้นปี

896

617

479

2022

390

269

649

 2671
Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวิจิตร  พลเศษ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์