ข้อมูลบุคลากร

 

สรุปผลข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จากระบบ RMS2007 อัพเดตเมื่อวันที่ 23/06/2558
       
  ผู้อำนวยการ 1 คน
  รองผู้อำนวยการ 4 คน
  ข้าราชการครู 37 คน
  พนักงานราชการ(สอน) 6 คน
  ลูกจ้างประจำ 4 คน
  ครูอัตราจ้าง 42 คน
  เจ้าหน้าที่ 25 คน
  ลูกจ้างอัตราจ้าง 0 คน
       
  รวมทั้งหมด 119 คน
 
คณะผู้บริหาร จำนวน 5 คน
 ลำดับที่ ชื่อ-สกุล   วุฒิการศึกษา  ตำแหน่ง
 1.  นายการุณย์ นาควิชานนท์  ค.ม.การบริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาขีพสว่างแดนดิน
 2.  นายชาญชัย ชาญสุข  วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 3.  นายทินกร พรหมอินทร์  ค.ม.การบริหารการศึกษา  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ
 4.  นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน  ศ.ษ.ม.การบริหารการศึกษา  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 5.  นายสมบัติ รัตนะ  คอม.เครื่องกล  รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
       
ข้าราชการครู จำนวน 29 คน
ลำดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา  ตำแหน่ง
 1.  นายสาโรช กล่ำมอญ  คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ากำลัง  หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 2.  นายจักรชัย เทศประสิทธิ์  คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร  ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 3.  นายกิติพร พาวังราช  ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 4.  นางสาวจุฬารัฐ นันทราช  ศ.ศ.ม.การบริหารการศึกษา  หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
 5.  นางนันทพร แก้วอุดร  วท.บ.สถิติ  ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
 6.  นางมณีกานต์ โคตรโสภา  ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา  ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
 7.  นางสาวนิภาภรณ์ สุทธิโคตร  ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
 8.  นางสาวลลิดา พิกุลศรี  คบ.ภาษาอังกฤษ  ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
 9.  ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย  คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
 10.  นายสุรเชษฐ์ ชูศรี  คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
 11.  นายสุรัตน์ โคตรปัญญา  คอ.บ.อุตสาหกรรม  หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 12.  นายสมชัย เหมะธุลิน  คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 13.  นายปราโมทย์ อุทัยวัฒน์  คอม.เชื่อมและประสาน  ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 14.  นายเสงี่ยม แสนพันนา  ปท.ส.เชื่อมและประสาน  ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 15.  นายอดิศร ซาซุม  คอ.ม.เครื่องกล  ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 16.  นายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์  ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา  หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 17.  นายนิรันดร์ คำเรืองศรี  คอบ.วิศวกรรมโยธา  ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 18.  นายธีระพล แก้วกุลบุตร  คอ.บ.วิศกรรมไฟฟ้า  หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 19.  นายชูชาติ มิ่งคำ  ปวส.ไฟฟ้ากำลัง  ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 20.  นายรุ่งเรือง ธรรมโร  ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 21.  นายวิรชัย วรรณะ  ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 22.  ว่าที่ ร.ต.ประจวบ แสงวงค์  ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 23.  นางประไพศรี วงศ์ปรีดี  บธ.ม.บริหารธุรกิจ  หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
 24.  นางสาวขวัญธิดา ใยปางแก้ว  บธ.บ.การบัญชี  ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
 25.  นางดวงสมร ฝุ่นเงิน  บธ.บ.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
 26.  นายวิจิตร พลเศษ  ศศ.บ.การจัดการทั่วไป  ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
 27.  นางสาวนงค์เยาว์ ราชหงษ์  คอ.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ  หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 28.  นางสุวิมล อักษรกลาง  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 29.  นายประดิษฐ์ สมจันทร์  ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา  ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       
พนักงานราชการ จำนวน 6 คน
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
 1.  นายปรีชา มะโนมัย  วทบ.อิเล็กทรอนิกส์  พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 2.  นายชนะ ทองคำ  คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 3.  นายเจษฎา คำภาพันธ์  คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม  พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 4.  นายบรรพต ศรีสุพรรณ  ปทส.เทคนิคไฟฟ้า  พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 5.  นายขจรชัย มูลไชยสุข  คบ.อุตสาหกรรมศิลป์  พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
 6.  นางสาวศรีสุดา ภาคชัย  บธ.บ.การบัญชี  พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
       
 ลูกจ้างประจำ  จำนวน 4 คน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา  ตำแหน่ง
 1.  นางเตือนใจ มิ่งคำ  ศศ.บ.การจัดการทั่วไป  ลูกจ้างประจำ งานบุคลากร
 2.  นายประไพ ไชยคุณ  ม.3  ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
 3.  นายมานิจ ตาลาคุณ  ม.3  ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
 4.  นายวรวิทย์ เชื้อตาเคน  ปวส.เกษตร  ลูกจ้างประจำ นักการ แม่บ้าน ยาม
       
ครูอัตราจ้าง จำนวน 39 คน
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
 1.  นางนิศาชล บำรุงภักดี  คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
 2.  นางสาวดวงพร แสนภูวา  คบ.ภาษาอังกฤษ  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
 3.  นางสาวเวศิยา พรหมสาขา ณ สกลนคร  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
 4.  นางสาวศิริภรณ์ คำคูณคำ  คบ.ภาษาไทย  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
 5.  นายภาณุวัฒน์ เชื้อกุล  วท.บ.เคมี  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
 6.  นายสมยงค์ มุขไชยา  ศน.ม.พุทธศาสตร์และปรัชญา  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
 7.  นายสุวิช ฝุ่นเงิน  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
 8.  นายเสถียร หงษาคำ  พธ.ม.จริยศึกษา  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
 9.  ว่าที่ ร.ต.ณัฐวัฒน์ แว่นแก้ว  ศศ.บ.พลศึกษา  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
 10.  นายเทพเมธา ฮาดดา  วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
 11.  นายปัญญา อินธิจักร์  คบ.อุตสาหกรรมศิลป์  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
 12.  นายพิชิต ชนะเคน  ปท.ส.เครื่องกล  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
 13.  นายรัตนิน สีมี  อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
 14.  นายสมหมาย แจ่มสุวรรณ  ปท.ส.เครื่องกล  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
 15.  นายอานนท์ มะโนวรรณ  ปท.ส.เทคนิคยานยนต์  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
 16.  นายทวีศักดิ์ สิ่วละคร  ศศบ.บริหารการศึกษา  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 17.  นายพิสิษฐ์ พิมพาเลีย  เครื่องมือกล  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 18.  นายพิศาล เฉลิม  ปท.ส.เชื่อและประสาน  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 19.  นายสมนึก อ่อนจงไกร  คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 20.  ว่าที ร.อ.โชคชัย ปะหา  ปท.ส.เชื่อและประสาน  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 21.  นายฉัตรชัย โยธานัก  อส.บ.อิเล็กทรอนิกส์  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 22.  นายดนัย รัตนะ  ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 23.  นายธีรพงษ์ จันตะเสน  ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 24.  นายสมัคร ศรีวงษา  อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 25.  นายชิตพล พรมวัง  วท.บ.เครื่องกล  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 26.  นายสิทธิศักดิ์ เงินกลาง  คอ.ม.วิศวกรรมโยธา  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 27.  นายพลากร สุวรรณทอง  อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 28.  นายวิโรจน์ โทอาสา  คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 29.  นายสุจินต์ เสนากุล  อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 30.  นางวาสนา พระราช  ศศ.บ.การจัดการทั่วไป  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
 31.  นางสาวชมพูนุช สุขเกิด  บธ.บ.การบัญชี  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
 32.  นางสาวรุ่งอรุณ แสงสว่าง  บธ.บ.การบัญชี  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
 33.  นางสาววิไลวรรณ โพธิ์สิงห์  บธ.บ.การบัญชี  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
 34.  นางอริยนันทน์ วงศ์ชื่น  บธ.บ.การบัญชี  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
 35.  นางสาวจิรนุช บุตรโยธี  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 36.  นางสาวปิยะธิดา สมบูรณ์ธนากร  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 37.  นางสุกัญญา ดนัยสวัสดิ์  คอ.ม.คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 38.  นายจุลศักดิ์ ปัตโชติชัย  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 39.  นายสุระชัย แสนเสิก  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       
 เจ้าหน้าที่ จำนวน 31 คน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษ  ตำแหน่ง
 1.  นางเนาวรัตน์ อ่อนจงไกร  ปวส.  เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
 2.  นางบุศรา สาขา  ปวส.  เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
 3.  นางพิศมัย แก้วประเสริฐ  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
 4.  นางวราภรณ์ แก้วกุลบุตร  ปวส.  เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
 เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 5.  นางวิไลพร วงศ์เฉลิมศักดิ์  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
 6.  นางสาวขวัญชีวรรณ บุตรสาน  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
 7.  นางสาวจิตตรา สารมานิจ  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
 8.  นางสาวชนาภา โสภารักษ์  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
 9.  นางสาวณัฐสุดา ระแหง  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
 10.  นางสาวดวงพร รักษาภักดี  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
 11.  นางสาวนิตติยา นาโควงศ์  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
 12.  นางสาวปริชาติ จันทร์เหลือง  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
 13.  นางสาวพรนารายณ์ สุวรรณทอง  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
 14.  นางสาวมินตรา หมื่นหน้าบุราณ  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
 15.  นางสาวเย็นฤดี ไชยธรรม  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
 16.  นางสาววาสิฏฐี รักษาสิทธิ์  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
 17.  นางสาววีรวรรณ ฤทธิมาร  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 18.  นางสาวศศิตานันท์ สุกทน  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
 19.  นางสาวสรินญา พรมภารักษ์  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
 20.  นางสาวสุดาพร วงศ์ชาลี  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
 21.  นางสาวภัทรมพร สิทธิพรม
 ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 22.  นายกิติศักดิ์ กาญจนกันโห  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
 23.  นายดิสวรพล วงศ์ปรีดี  ปวส.  เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
 24.  นายธีระพงษ์ ผิวเงิน  ปวส.  เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 25.  นายอุเทน ไชยธรรม  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
 26.  สิบเอกหญิงทิพวัลย์ พ่อสียา  ป.ตรี  เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
 27.  นายปรีชา บุตรโพธิ์  ม.6  เจ้าหน้าที่ นักการ แม่บ้าน ยาม
 28.  นายพิทยา บุญอำนวย  ม.3  เจ้าหน้าที่ นักการ แม่บ้าน ยาม
 29.  นายวีระศักดิ์ ทองโคตร  ปวช.  เจ้าหน้าที่ นักการ แม่บ้าน ยาม
 30.  นายศรีทอง บุราณสาร  ป.6  เจ้าหน้าที่ นักการ แม่บ้าน ยาม
 31.  นายศักดา เหล่าการ  มศ.3  เจ้าหน้าที่ นักการ แม่บ้าน ยาม
       
 ลูกจ้างอัตราจ้าง จำนวน 5 คน
 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา  ตำแหน่ง
 1.  นางจงใจ บุราณสาร  ม.3  ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
 2.  นางลำไพ อุปโคตร  ม.3  ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
 3.  นายตรีเพชร อุนาบุตร  ป.6  ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
 4.  นายสมศักดิ์ จันทร์สุพันธ์  ม.3  ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
 5.  นายอภิชาต แสนเมือง  ม.3  ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม

 

 

Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวิจิตร  พลเศษ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์