ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ ในรอบ ปีการศึกษา 2557

             รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ในปีการศึกษา 2557 มีดังนี้

              ผลงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

รางวัล

กิจกรรม/โครงการ

วัน เวลา สถานที่

1

เครื่องอบดับกลิ่นด้วยระบบโอโซน

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิ

รองชนะเลิศอันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

2

ป้ายสัญญาณเรียกรถประจำทาง

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิ

รองชนะเลิศอันดับ 2

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

3

เครื่องปลอกตะไคร้

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

รองชนะเลิศอันดับ 2

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

4

รถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนายฮ้อยทมิฬ

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

รองชนะเลิศอันดับ 3

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

5

อุปกรณ์เปิดฝาหอยแครง

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

รองชนะเลิศอันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

6

ชุดเฟอร์นิเจอร์จากกล่องกระดาษ

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

รองชนะเลิศอันดับ 2

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

รางวัล

กิจกรรม/โครงการ

วัน เวลา สถานที่

7

น้ำดับกลิ่นขี้ยาง

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

รองชนะเลิศอันดับ 4

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

8

สว่างไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รองชนะเลิศอันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

9

กรวยจราจรเก็บง่าย

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชนะเลิศ

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

10

ไผ่เผือกนิ้วเทวดา

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

ชนะเลิศ

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

11

น้ำสลัดสมุนไพร

รองชนะเลิศอันดับ 1

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

12

ทองม้วนสดเทวดา

รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 2

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

รางวัล

กิจกรรม/โครงการ

วัน เวลา สถานที่

13

อุปกรณ์ให้อาหารปลากึ่งอัตโนมัติ

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

รองชนะเลิศอันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

14

เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

รองชนะเลิศอันดับ 3

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

15

ระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

รองชนะเลิศอันดับ 4

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

16

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์จากวัสดุรีไซเคิล

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

ชนะเลิศ

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

17

นาฬิกาจากผ้าครอสติช

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

รองชนะเลิศอันดับ 2

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

18

Program fan control to smartphones                                                                                    

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software innovation)

ชนะเลิศ

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

19

โปรแกรมนายฮ้อย

สมาทโฮม

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software innovation)

รองชนะเลิศ อันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

รางวัล

กิจกรรม/โครงการ

วัน เวลา สถานที่

20

ระบบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ออนไลน์

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software innovation)

รองชนะเลิศอันดับ 3

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

21

เว็บไซต์ฐานข้อมูลห้องสมุด

วิทยาลัยการอาชีพ             สว่างแดนดิน

ประเภทที่ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software innovation)

รองชนะเลิศอันดับ 4

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

22

การนำเสนอสุดยอดนวัตกรรม   อาชีวศึกษา

ภาคภาษาอังกฤษ

ประเภทองค์ความรู้ การนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ

รองชนะเลิศอันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

             v ผลงานการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

รางวัล

กิจกรรม/โครงการ

วัน เวลา สถานที่

1

UBU ROBOCON 2014

รองชนะเลิศ

อันดับ 2

ABU ROBOT CONTEST 2014    ตอน A SALUTE TO PARENTHOOD

10-12 มกราคม 2557

จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

รางวัล

กิจกรรม/โครงการ

วัน เวลา สถานที่

2

UBU ROBOCON 2015

รองชนะเลิศ

อันดับ 2

ABU ROBOT CONTEST 2014    ตอน A SALUTE TO PARENTHOOD

30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558

จังหวัดอุบลราชธานี

3

นายการุณย์   นาควิชานนท์

คณะกรรมการ

บริหารงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24

8-12 ธันวาคม 2557

อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแก่น

4

นายการุณย์ นาควิชานนท์

ประธานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24

8-12 ธันวาคม 2557

อาชีวศึกษาจังหวัด

ขอนแก่น

5

เครื่องอบดับกลิ่นด้วยระบบโอโซน

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิ

รองชนะเลิศอันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

6

ป้ายสัญญาณเรียกรถประจำทาง

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิ

รองชนะเลิศอันดับ 2

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

7

เครื่องปลอกตะไคร้

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

รองชนะเลิศอันดับ 2

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

8

รถหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนายฮ้อยทมิฬ

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

รองชนะเลิศอันดับ 3

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

รางวัล

กิจกรรม/โครงการ

วัน เวลา สถานที่

9

อุปกรณ์เปิดฝาหอยแครง

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

รองชนะเลิศอันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

10

ชุดเฟอร์นิเจอร์จากกล่องกระดาษ

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

รองชนะเลิศอันดับ 2

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

11

น้ำดับกลิ่นขี้ยาง

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

รองชนะเลิศอันดับ 4

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

12

สว่างไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รองชนะเลิศอันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

13

กรวยจราจรเก็บง่าย

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชนะเลิศ

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

14

ไผ่เผือกนิ้วเทวดา

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

ชนะเลิศ

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

รางวัล

กิจกรรม/โครงการ

วัน เวลา สถานที่

15

น้ำสลัดสมุนไพร

รองชนะเลิศอันดับ 1

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

16

ทองม้วนสดเทวดา

รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 2

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

17

อุปกรณ์ให้อาหารปลากึ่งอัตโนมัติ

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

รองชนะเลิศอันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

18

เครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

รองชนะเลิศอันดับ 3

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

19

ระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

รองชนะเลิศอันดับ 4

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

20

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์จากวัสดุรีไซเคิล

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

ชนะเลิศ

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

รางวัล

กิจกรรม/โครงการ

วัน เวลา สถานที่

21

นาฬิกาจากผ้าครอสติช

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

รองชนะเลิศอันดับ 2

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

22

Program fan control to smartphones                                                                                    

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software innovation)

ชนะเลิศ

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

23

โปรแกรมนายฮ้อย

สมาทโฮม

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software innovation)

รองชนะเลิศ อันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

24

ระบบองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ออนไลน์

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software innovation)

รองชนะเลิศอันดับ 3

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

25

เว็บไซต์ฐานข้อมูลห้องสมุด

วิทยาลัยการอาชีพ             สว่างแดนดิน

ประเภทที่ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software innovation)

รองชนะเลิศอันดับ 4

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

รางวัล

กิจกรรม/โครงการ

วัน เวลา สถานที่

26

การนำเสนอสุดยอดนวัตกรรม

อาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ

ประเภทองค์ความรู้ การนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ

รองชนะเลิศอันดับ 1

งานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร

11 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

               ผลงานการแข่งขันระดับชาติ

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

รางวัล

กิจกรรม/โครงการ

วัน เวลา สถานที่

1

ทีมนายฮ้อยทมิฬ 2015 A

เหรียญทองแดง

งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจำปี 2558

23-22 เมษายน 2558

ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

2

ทีมนายฮ้อยทมิฬ 2015 B

เหรียญเงิน

งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจำปี 2558

23-22 เมษายน 2558

ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

3

ทีมนายฮ้อยทมิฬ 2014 B

รองชนะเลิศ

อันดับ 3

งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ระดับชาติ

29 พฤษภาคม 2557

4

นายสัญญา สิงห์ศรี

เหรียญเงิน

หมากล้อม คู่ผสม

การแข่งขันนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 9       ยุธหัตถีเกมส์”

1-7 กันยายน 2557

จังหวัดสุพรรณบุรี

5

นางสาวเกศรินทร์ ดารมย์

เหรียญเงิน

เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง

การแข่งขันนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 9       ยุธหัตถีเกมส์”

1-7 กันยายน 2557

จังหวัดสุพรรณบุรี

6

นายนิกร พรมศาลาเฆข

เหรียญทอง

เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย

การแข่งขันนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 9       ยุธหัตถีเกมส์”

1-7 กันยายน 2557

จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

รางวัล

กิจกรรม/โครงการ

วัน เวลา สถานที่

7

ทีมนายฮ้อยทมิฬ 2014

เหรียญเงิน

การประกวดและแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม At Home Application VEC Creative Application Contest 2014” ระดับชาติ

1-6 กันยายน 2557

ศูนย์การค้าเดอะสกาย   ช็อปปี้ เซนเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8

นายวรัญชิต มณีชม

นายอภิชาต ทองใบ

นายจักรพงศ์ สายนาโก

นายอภิชิต ชมพู

นายตะวัน สงกาผัน

นายพงศธร สิงห์ชา

ทีมนายฮ้อยทมิฬ 2014

เหรียญเงิน

การประกวดและแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม At Home Application VEC Creative Application Contest 2014” ระดับชาติ

1-6 กันยายน 2557

ศูนย์การค้าเดอะสกาย   ช็อปปี้ เซนเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9

นายสาโรช กล่ำมอญ

นายกิติพร พาวังราช

นายชนะทองคำ

ครูที่ปรึกษา

เหรียญเงิน

การประกวดและแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม At Home Application VEC Creative Application Contest 2014” ระดับชาติ

1-6 กันยายน 2557

ศูนย์การค้าเดอะสกาย   ช็อปปี้ เซนเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ ในรอบ ปีการศึกษา ๒๕๕

             รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีดังนี้

 

ผลงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

      ๑.ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการวิชาชีพ เหรียญทอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษา

      .ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ในโครงการเปิดบ้านสานฝัน OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม

      ๓.ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ๑๐๘ อาชีพ ในโครงการเปิดบ้านสานฝัน OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖   ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗   ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม

      ๔.ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงาน“วิทยุไฟฉาย ไพกระพริบ ไซเลน” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

      ๕.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงาน“อุปกรณ์เติมน้ำมันเกียร์” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

      ๖.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ ผลงาน“หัวใจร้อยรักสานด้วยไม้ไผ่” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

      ๗.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงาน“เครื่องช่วยฟัง” ในวันที่ ๘พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

      ๘.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ผลงาน“เครื่องดับกลิ่นรองเท้าด้วยระบบพลาสม่า” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

      ๙.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงาน“สว่านไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

      ๑๐.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงาน“หน้าต่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

      ๑๑.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงาน“เครื่องประดับชุดไทยจากกล่องกระดาษ” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

      ๑๒.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงาน“กังหันลมผลิตไฟฟ้า” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

      ๑๓.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ผลงาน“เครื่องบอกชั่วโมงเรียนวิถีพุทธ” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

      ๑๔.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงาน“เสาส่งสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ระบบ 3G แบบเคลื่อนที่” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

      ๑๕.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงาน“เครื่องปักกิ่งไทม์เมอร์” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

      ๑๖.ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงาน“นายฮ้อยชาร์จเจอร์” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

      ๑๗.ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงาน“เครื่องปักกิ่งเพาะชำอัตโนมัติด้านโซลาร์เซลล์” ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

 

ผลงานการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

             ๑. เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เสาส่งสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ 3G” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

             ๒. ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ไม้กวดรักษ์โลก” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร   

             ๓. ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องเตือนไฟรั่ว” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

             ๔. ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “วิทยุไฟฉาย ไฟกระพริบ ไซเรน” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

             ๕. ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

             ๖. ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ปลั๊กเตือนตัดอุทกภัย” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

             ๗. ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องสัญญาณเตือนภัยน้ำท่วม” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

             ๘. นายพงศธร จันทองเฉลิม ได้รับรางวัลที่ ๑ สาขาปูกระเบื้อง ประเภท เยาวชน ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น

             ๙. นายธัชพล อุดทุมพร ได้รับรางวัลที่ ๑ สาขาก่ออิฐ ประเภท เยาวชน ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น

             ๑๐. นายลิขิต พอเกตุ ได้รับรางวัลที่ ๒ สาขาปูกระเบื้อง ประเภท เยาวชน ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น

 

ผลงานการแข่งขันระดับชาติ

             ๑.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คอนกรีตพลังช้าง อาชีวศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี

             ๒.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ บางแสนเกมส์ “กีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

 

ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ ในรอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ผลงานการแข่งขันทักษะและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

             ๑. ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ ๑ แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องเตือนน้ำท่วม” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

             ๒ . ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต“ขาตั้งไมล์อัตโนมัติ” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม

             ๓. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทที่๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต“เตาถ่านไร้ควัน” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม

             ๔. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป“เครื่องชาจน์โทรศัพท์ฉุกเฉิน” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม

             ๕. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม“เครื่องหรี่ไฟ” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม

             ๖. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม“รถไฟฟ้าเอนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม

             ๗. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม“เตาถ่านผลิตไฟฟ้า” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม

             ๘. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ“มีดจักตอก ฮีโร่แมน” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม

             ๙. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม และเทคโนโลยี “เครื่องช่วยจอดรถในโรงรถ” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม

             ๑๐. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม และเทคโนโลยี “มีดจักตอกฮีโร่แมน V. ๒” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม

ผลงานการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

             ๑. ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ขาตั้งไมค์อัตโนมัติ” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

             ๒. ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องเตือนน้ำท่วม” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

             ๓. ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องประหยัดไฟฟ้า” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผลงานการแข่งขันระดับชาติ

             ๑. ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขัน

หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “มีดจักตอกฮีโร่แมน V. ๒” สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐ์กิจ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

             ๒. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) ทีม นายฮ้อยทมิฬ ๒๐๑๓ ในงาน

มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (R-Cheewa Pobot Contest ๒๐๑๓) ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

             ๓. ได้อันดับที่ ๖ การแข่งขันทักษะเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศในระดับ ปวช.แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ ในรอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

             ๔.๑ โครงการฝึกอบรมประชาชน ในโครงการ ๑๐๘ อาชีพ (สาขางานบัญชี)

             ๔.๒ โครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการออมเงิน และใช้จ่ายเงิน

                   อย่างประหยัด ร่วมกับธนาคารออมสิน   (สาขางานบัญชี))

             ๔.๓ การบริการวิชาชีพสู่ชุมชนและท้องถิ่น (สาขางานเครื่องมือกล)

             ๔.๔ โครงการรถแจ๋วคนเจ๋ง ( สาขางานเครื่องกล )

             ๔.๕ โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน(สาขางานเครื่องกล )

             ๔.๖ โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) สาขางานเครื่องกล )

             ๔.๗ ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลรองชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเหนือ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ คือ เครื่องจักรตอกฮีโร่แมน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๕ ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

             ๔.๘ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน คือ สิ่งประดิษฐ์ชื่อ โซล่าเซลเทคโนโลยี Tracking สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งเวคล้อม ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

             ๔.๙ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน คือ ชุดทดลองไมโครคอลโทรเลอร์ราคาประหยัด สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนการสอน ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

             ๔.๑๐ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คือ ขนมโป๊งเหน่ง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

             ๔.๑๑ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คือ น้ำพริกนายฮ้อยทรงเครื่องสมุนไพร สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

             ๔.๑๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คือ เครื่องช่วยจอดรถยนต์ในโรงรถ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

             ๔.๑๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คือ ชื่อ สวิตช์ไฮเทค สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

             ๔.๑๔ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คือ สวิตช์โทรศัพท์ ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

             ๔.๑๕ ได้รับรางวัลชมเชย คือ ล้างขวดนมด้วยเครื่อง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

             ๔.๑๖ได้รับรางวัลชมเชย คือ เครื่องทำความสะอาดข้าวสาร สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

             ๔.๑๗ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คือ สปอร์ตไลท์ LED สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวคล้อม ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

             ๔.๑๘ ได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ คือ สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ เครื่องจักรตอกฮีโร่แมน ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจ ในรอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

             .๑ โครงการฝึกอบรมประชาชน ในโครงการ ๑๐๘ อาชีพ (สาขางานบัญชี)

             ๓.๒ โครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการออมเงิน และใช้จ่ายเงิน

                   อย่างประหยัด ร่วมกับธนาคารออมสิน   (สาขางานบัญชี)

             ๓.๓ โครงการสร้างงานสร้างรายได้ระหว่างเรียน “ร้านเสริมสวย” (สาขางานบัญชี)

             ๓.๔ ได้เหรียญทอง สาขางานการใช้งานโปรแกรม Office ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดยโสธร (สาขางานคอมพิวเตอร์)

             ๓.๕ ได้เหรียญทองแดง สาขางานระบบฐานข้อมูลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดยโสธร (สาขางานคอมพิวเตอร์)

             ๓.๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ สาขางานการใช้งานโปรแกรม Office อศจ.สกลนคร

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ สาขางานระบบฐานข้อมูลระดับ อศจ.สกลนคร (สาขางานคอมพิวเตอร์)

             ๓.๗ เป็นส่วนร่วมในการรับการประเมินการกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. (สาขางานการขาย)

             ๓.๘ การบริการวิชาชีพสู่ชุมชนและท้องถิ่น (สาขางานเครื่องมือกล)

             ๓.๙ โครงการรถแจ๋วคนเจ๋ง ( สาขางานเครื่องกล )

             ๓.๑๐ โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน (สาขางานเครื่องกล )

             ๓.๑๑ โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) สาขางานเครื่องกล )

           ๓.๑๒ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ประเภทกำลังอัดสูงสุด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (สาขางานก่อสร้าง)

             ๓.๑๓ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานไม้ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (สาขางานก่อสร้าง)

             ๓.๑๔ รางวัลเหรียญทอง สาขางานปูกระเบื้อง งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ (สาขางานก่อสร้าง)

             ๓.๑๕ รางวัลเหรียญทอง สาขางานปูกระเบื้อง งานแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน ที่ประเทศไทย (สาขางานก่อสร้าง)

             ๓.๑๖ และได้เป็นตัวแทนของอาเซียน ไปแข่งขันฝีมือแรงงานระดับโลก สาขางานปูกระเบื้อง ที่ประเทศอังกฤษ (สาขางานก่อสร้าง)

Share

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวิจิตร  พลเศษ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูลัทธวัฒน์  แสงภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูทองเลื่อน เหล่าสะพาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูสุวิมล  อักษรกลาง

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูจุฬารัตน์  โม้เปาะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนิภาภรณ์  สุทธิโคตร

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูประไพศรี  วงศ์ปรีดี

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูนงค์เยาว์  ราชหงษ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการครูมณีกานต์ โคตรโสภา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯ สมบัติ รัตนะ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชาญ ดนัยสวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปราโมทย์ อุทัยวัฒน์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสุรัตน์ โคตรปัญญา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ว่าที่ ร.ท.นเรศ สุริยะชัย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสาโรช กล่ำมอญ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างเครื่องกล

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาช่างโลหะการ

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาบัญชี

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์