• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 116 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางประไพศรี วงศ์ปรีดี • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
2
•
นางสาววิไลวรรณ โพธิ์สิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
3
•
นายชัยณรงค์ สมบัติ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
4
•
ว่าที่ ร.ต.ตรีวุฒิ พิมกินรีย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
5
•
นางสาวรัตนาภรณ์ ดอนเส • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
6
•
นางสาวยุพดี รุ่งศีรี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
7
•
นางสาวจริยา ศิริวาลย์ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
8
•
นางมณีกานต์ โคตรโสภา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
9
•
นายธีระพงษ์ ผิวเงิน • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10
•
นางนลินี มูลไชยสุข • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
11
•
นางสาวโสภา สุวรรณไตรย์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
12
•
นางสาวศิราณี สืบสม • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
13
•
นายยุทธศาสตร์ พรมวิชัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
14
•
ว่าที่ ร.ต.ณัฐวัฒน์ แว่นแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
15
•
นายณัฐพงษ์ ศรีโยวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
16
•
นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
17
•
นางสาวนงค์เยาว์ ราชหงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
18
•
นางสาวเย็นฤดี ไชยธรรม • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
19
•
นางสาวเจนจิรา แสนสาคร • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
20
•
นายปรีชา มะโนมัย • หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
21
•
นายปราโมทย์ อุทัยวัฒน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
22
•
นายจักรพงษ์ หลังทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
23
•
นายเมทะนี มะเดือ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
24
•
นางสาวศรัญญา บัวพุทธา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
25
•
นายมงคล เจตินัย • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
26
•
นายพรทวี พะราช • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
27
•
นายดิสวรพล วงศ์ปรีดี • เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
28
•
นางสาวจุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
29
•
ว่าที่ ร.ต.ภควัส สอนสุภาพ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
30
•
นางอริยนันทน์ วงศ์ชื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
31
•
นายรัตนิน สีมี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
32
•
นายไพรัช สุริยะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
33
•
นางสาวพิชญาภา อิ่มรักษา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
34
•
นายณรงค์ชัย สาริวงษา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
35
•
นางาสาวศศิพิมพ์ คำภักดี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
36
•
นางสาวนิตติยา นาโควงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
37
•
นางสาวกุลนาถ สมาทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
38
•
นายอานนท์ มะโนวรรณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
39
•
นางสาวสุภัทรา นาเมืองรักษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
40
•
นายทินกร พรหมอินทร์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
41
•
นายทองเลื่อน เหล่าสะพาน • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
42
•
นางสาวรุ่งนภา วงษ์งาม • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
43
•
นายขจรชัย มูลไชยสุข • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
44
•
นางชาลิสา พระราช • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
45
•
นายอุเทน ไชยธรรม • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
46
•
นางสาวชนาภา โสภารักษ์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
47
•
นางสาวสรินญา พรมภารักษ์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
48
•
นายวรวิทย์ เชื้อตาเคน • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
49
•
นายสมนึก อ่อนจงไกร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
50
•
นายนิวัฒน์ อินแสนแวง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
51
•
นายวิจิตร พลเศษ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
52
•
นายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
53
•
นายชนะ ทองคำ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
54
•
นายเจษฎา คำภาพันธ์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
55
•
นางสาวเสาวนีย์ รักษาแสง • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
56
•
นางสาวเจนจิรา มาลา • เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
57
•
นางสาวจิรวดี กัลยาเรือน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
58
•
นางสาวนิภาภรณ์ สุทธิโคตร • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
59
•
ว่าที่ ร.ต.ประจวบ แสงวงค์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
60
•
นางดวงสมร ฝุ่นเงิน • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
61
•
นางสาวอุบล เจิงชัยภูมิ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
62
•
นายกริช สัตถาผล • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
63
•
นายพิชิต ชนะเคน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
64
•
นายประดิษฐ์ สมจันทร์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
65
•
MrWang Bo • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
66
นางจงใจ บุราณสาร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
67
นางพิศมัย แก้วประเสริฐ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
68
นางภณิชชา ศรีสารคาม • ลูกจ้างประจำ งานบุคลากร
69
นางลำไพ อุปโคตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
70
นางวาสนา แสนโคตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
71
นางวิไลพร วงศ์เฉลิมศักดิ์ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
72
นางสนมพร โคตรเครือง • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
73
นางสาวจุฬารัฐ นันทราช • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
74
นางสาวภัทราพร สารมานิจ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
75
นางสาวลลิดา พิกุลศรี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
76
นางสาววรัญญา แก้วตา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
77
นางสาววีรวรรณ ฤทธิมาร • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
78
นางสาวศรินรัตน์ ธนดิษฐาพงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานการเงิน
79
นางสุวิมล อักษรกลาง • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
80
นายกิติพร พาวังราช • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
81
นายคุมดวง พรมอินทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
82
นายจักรชัย เทศประสิทธิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
83
นายฉัตรชัย อุทัยวัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
84
นายชิษณุพงษ์ ภูนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
85
นายชูชาติ มิ่งคำ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
86
นายณัฐกิตต์ มีแก้วอลงกรณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
87
นายดนัย รัตนะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
88
นายตรีเพชร อุนาบุตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
89
นายธีระพล แก้วกุลบุตร • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
90
นายนักขัต ครุฑนอก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
91
นายปฏิพาน สีนาบุญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
92
นายประไพ ไชยคุณ • ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
93
นายปัญญา อินธิจักร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
94
นายพิทยา บุญอำนวย • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
95
นายภูชิต ศรีทา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
96
นายมานิจ ตาลาคุณ • ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
97
นายยงยุทธ วรบุตร • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
98
นายลัทธวัฒน์ แสงภา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
99
นายวันเฉลิม นิคร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
100
นายวิชิต โม้เปาะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน