• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 134 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายจักรกฤช หล้าชาญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
2
•
นางวิไลพร วงศ์เฉลิมศักดิ์ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
3
•
นางสาวจิราภรณ์ ปริโป • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
4
•
นางประไพศรี วงศ์ปรีดี • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
5
•
นางสาววิไลวรรณ โพธิ์สิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
6
•
นายชัยณรงค์ สมบัติ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7
•
ว่าที่ ร.ต.ตรีวุฒิ พิมกินรีย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
8
•
นางสาวรัตนาภรณ์ ดอนเส • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
9
•
นางสาวรัชฎาภรณ์ พันล้ำ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
10
•
นางวรรณภา พ่วงกุล • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
11
•
นางสาวยุพดี รุ่งศีรี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
12
•
นางมณีกานต์ โคตรโสภา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
13
•
นางสาวลลิดา พิกุลศรี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
14
•
นางสาวจันทกานต์ เทศประสิทธิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
15
•
นายธีระพงษ์ ผิวเงิน • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16
•
นางนลินี มูลไชยสุข • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
17
•
นางสาวณิชชารีย์ สุทธิพงษ์วรโชติ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
18
•
นายดนัย รัตนะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
19
•
นางสาวรุ่งนภา วงษ์งาม • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
20
•
นางโสภา กุลวงค์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
21
•
นายยุทธศาสตร์ พรมวิชัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
22
•
ว่าที่ ร.ต.ณัฐวัฒน์ แว่นแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
23
•
นายณัฐพงษ์ ศรีโยวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
24
•
นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
25
•
นางสาวนงค์เยาว์ ราชหงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
26
•
นางสาวเย็นฤดี ไชยธรรม • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
27
•
นางสาวเจนจิรา แสนสาคร • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
28
•
นายปรีชา มะโนมัย • หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
29
•
นายสายันต์ ศรีกุลกิจ • เจ้าหน้าที่ นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
30
•
นายณัฐพร ผิวบาง • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
31
•
นายปราโมทย์ อุทัยวัฒน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
32
•
นายจักรพงษ์ หลังทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
33
•
นายเมทะนี มะเดือ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
34
•
นางสาวศรัญญา บัวพุทธา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
35
•
นางมลฤดี สุริยะไชย • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
36
•
นางสาวศิราณี สืบสม • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
37
•
นายพรทวี วงศ์เฉลิมศักดิ์ • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
38
•
นางสาวพนิดา โถแพงจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
39
•
นายดิสวรพล วงศ์ปรีดี • เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
40
•
นางสาวจุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
41
•
นางสุกัญญา ดนัยสวัสดิ์
42
•
นายสาโรช กล่ำมอญ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
43
•
ว่าที่ ร.ต.ภควัส สอนสุภาพ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
44
•
นางอริยนันทน์ วงศ์ชื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
45
•
นายรัตนิน สีมี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
46
•
ว่าที่ ร.ต.พงศกร พงษ์พันนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
47
•
นางสาวเบญญาพร ไชยธรรม • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
48
•
นายยงยุทธ วรบุตร
49
•
นายธนวัฒน์ สมสะอาด • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
50
•
นายสมบัติ รัตนะ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
51
•
นายไพรัช สุริยะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
52
•
นายอรรถพล สง่าดี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
53
•
นางสาวพิชญาภา อิ่มรักษา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
54
•
นายณรงค์ชัย สาริวงษา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
55
•
นางาสาวกีรติกา คำภักดี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
56
•
นายนักขัต ครุฑนอก • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
57
•
นางสาวนิตติยา นาโควงค์ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
58
•
นายชิษณุพงศ์ ภูนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
59
•
นางสาวกุลนาถ สมาทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
60
•
นายอานนท์ มะโนวรรณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
61
•
นายทินกร พรหมอินทร์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
62
•
นายทองเลื่อน เหล่าสะพาน • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
63
•
นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ศิริบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
64
•
นายขจรชัย มูลไชยสุข • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
65
•
นางชาลิสา พระราช • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
66
•
นายอุเทน ไชยธรรม • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
67
•
นางสาวชนาภา โสภารักษ์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
68
•
นายวรวิทย์ เชื้อตาเคน • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
69
•
นางสาววีรวรรณ ฤทธิมาร • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
70
•
นายสมนึก อ่อนจงไกร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
71
•
นายนิวัฒน์ อินแสนแวง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
72
•
นายวิจิตร พลเศษ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
73
•
นายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
74
•
นายชนะ ทองคำ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
75
•
นายสุรัตน์ โคตรปัญญา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
76
•
นายลัทธวัฒน์ แสงภา • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณ
77
•
นางสาววรัญญา แก้วตา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
78
•
นางสาวพิริยา พลหาญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
79
•
นายเจษฎา คำภาพันธ์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
80
•
นายสุจินต์ เสนากุล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
81
•
นางสาวเสาวนีย์ รักษาแสง • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
82
•
นางสาวเจนจิรา แสนเสิก • เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
83
•
นางสาวจิรวดี กัลยาเรือน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
84
•
นางสาวจุฬารัฐ โม้เปาะ • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
85
•
นางสาวนิภาภรณ์ สุทธิโคตร • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
86
•
ว่าที่ ร.ต.ประจวบ แสงวงค์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
87
•
นางดวงสมร ฝุ่นเงิน • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
88
•
นายปฏิพาน สีนาบุญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
89
•
นางสาวอุบล เจิงชัยภูมิ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
90
•
นายกริช สัตถาผล • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
91
•
นางสาววันนิสา แสนสาคร • เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณ
92
•
นายพิชิต ชนะเคน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
93
•
นายประดิษฐ์ สมจันทร์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
94
•
MrWang Bo • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
95
นางพิศมัย แก้วประเสริฐ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
96
นางภณิชชา ศรีสารคาม • ลูกจ้างประจำ งานบุคลากร
97
นางลำไพ อุปโคตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
98
นางวาสนา แสนโคตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
99
นางสนมพร โคตรเครือง • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
100
นางสาวบุศรากร สุปัญญา • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน