• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 134 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางประไพศรี วงศ์ปรีดี • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
2
•
นางสาวศรีสุดา ภาคชัย • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3
•
นางสาววิไลวรรณ โพธิ์สิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
4
•
นายชัยณรงค์ สมบัติ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
5
•
ว่าที่ ร.ต.ตรีวุฒิ พิมกินรีย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
6
•
ยุพดี รุ่งศีรี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
7
•
นางสาวจริยา ศิริวาลย์ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
8
•
นางมณีกานต์ โคตรโสภา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
9
•
นายนุพล ไชยศรีจันทร์ • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
10
•
นางสาวมุทิตา ดอกสี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
11
•
นายธีระพงษ์ ผิวเงิน • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12
•
นายสมัคร ศรีวงษา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13
•
นางนลินี มูลไชยสุข • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
14
•
นางสาวโสภา สุวรรณไตรย์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
15
•
นายคมสัน ศรีบุญเรือง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
16
•
นางสาวศิราณี สืบสม • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
17
•
นายยุทธศาสตร์ พรมวิชัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
18
•
นางสางภัทมพร สืทธิพรหม • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
19
•
ว่าที่ ร.ต.ณัฐวัฒน์ แว่นแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
20
•
นายณัฐพงษ์ ศรีโยวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
21
•
นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
22
•
นางสาวนงค์เยาว์ ราชหงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
23
•
นางสาวเย็นฤดี ไชยธรรม • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
24
•
นางสาวเจนจิรา แสนสาคร • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
25
•
นายปรีชา มะโนมัย • หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
26
•
นายปราโมทย์ อุทัยวัฒน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
27
•
นายจักรพงษ์ หลังทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
28
•
นางสาวศรัญญา บัวพุทธา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
29
•
นายมงคล เจตินัย • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
30
•
นายพรทวี พะราช • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
31
•
นายดิสวรพล วงศ์ปรีดี • เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
32
•
นางสาวจุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
33
•
นางนันทพร แก้วอุดร • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
34
•
นางสาวกาญจนา ควรคำ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
35
•
ว่าที่ ร.ต.ภควัส สอนสุภาพ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
36
•
นางอริยนันทน์ วงศ์ชื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
37
•
นายรัตนิน สีมี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
38
•
นายทศพร แสงจำปี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
39
•
นางสาวอรอนงค์ ศรีเครือดง • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
40
•
นางาสาวฤทัยรัตน์ มีประวัติ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
41
•
นายณรงค์ชัย สาริวงษา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
42
•
ศศิพิมพ์ คำภักดี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
43
•
นางสาวนิลตรา พรมเมือง • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
44
•
นางสาวนิตติยา นาโควงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
45
•
นางสาวกุลนาถ สมาทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
46
•
นายอานนท์ มะโนวรรณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
47
•
นายทินกร พรหมอินทร์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
48
•
นายภาณุวัฒน์ เชื้อกุล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
49
•
นายทองเลื่อน เหล่าสะพาน • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
50
•
นางสาวรุ่งนภา วงษ์งาม • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
51
•
นายขจรชัย มูลไชยสุข • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
52
•
นางชาลิสา พระราช • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
53
•
นายอุเทน ไชยธรรม • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
54
•
นางสาวชนาภา โสภารักษ์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
55
•
นางสาวสรินญา พรมภารักษ์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
56
•
นายวรวิทย์ เชื้อตาเคน • ลูกจ้างประจำ นักการ แม่บ้าน ยาม
57
•
นายณัฐธชนพงศ์ สิมสวัสดิ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
58
•
นายสิทธิศักดิ์ เงินกลาง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
59
•
นายสมนึก อ่อนจงไกร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
60
•
นายชิตพล พรมวัง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
61
•
นายธีรพงษ์ จันตะเสน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
62
•
นายนิวัฒน์ อินแสนแวง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
63
•
นายวิจิตร พลเศษ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
64
•
นายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
65
•
นายชนะ ทองคำ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
66
•
นายชาญชัย ชาญสุข • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
67
•
กิตติชัย ศรีไชย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
68
•
นายเจษฎา คำภาพันธ์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
69
•
นางสาวเสาวนีย์ รักษาแสง • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
70
•
นางสาวเจนจิรา มาลา • เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
71
•
นางสาวนิภาภรณ์ สุทธิโคตร • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
72
•
ว่าที่ ร.ต.ประจวบ แสงวงค์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
73
•
นายสุวิช ฝุ่นเงิน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
74
•
นางดวงสมร ฝุ่นเงิน • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
75
•
นายจุลศักดิ์ ปัตโชติชัย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
76
•
นายกองแก้ว แสนโคตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
77
•
นางสาวลลิตา โคตรสุวรรณ • เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
78
•
นางสาวมินตรา หมื่นหน้าบุราณ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
79
•
นายกริช สัตถาผล • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
80
•
นายพลากร สุวรรณทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
81
•
นางสาวPan Xiaoyu • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
82
•
นายพิชิต ชนะเคน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
83
•
นายประดิษฐ์ สมจันทร์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
84
นางจงใจ บุราณสาร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
85
นางพิศมัย แก้วประเสริฐ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
86
นางภณิชชา ศรีสารคาม • ลูกจ้างประจำ งานบุคลากร
87
นางลำไพ อุปโคตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
88
นางวาสนา แสนโคตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม
89
นางวิไลพร วงศ์เฉลิมศักดิ์ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
90
นางศิริภรณ์ คำคูณคำ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
91
นางสาวจุฬารัฐ นันทราช • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
92
นางสาวปิยะธิดา สมบูรณ์ธนากร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
93
นางสาวภัทราพร สารมานิจ • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
94
นางสาวลลิดา พิกุลศรี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
95
นางสาววีรวรรณ ฤทธิมาร • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
96
นางสาวเวศิยา พรหมสาขา ณ สกลนคร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
97
นางสาวศรินรัตน์ ธนดิษฐาพงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานการเงิน
98
นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ศิริบุตร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
99
นางสาวสุดาพร วงศ์ชาลี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
100
นางสุวิมล อักษรกลาง • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน