• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 134 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายจักรกฤช หล้าชาญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
2
•
นางประไพศรี วงศ์ปรีดี • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
3
•
นางสาววิไลวรรณ โพธิ์สิงห์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
4
•
นายชัยณรงค์ สมบัติ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
5
•
ว่าที่ ร.ต.ตรีวุฒิ พิมกินรีย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
6
•
นางสาวรัตนาภรณ์ ดอนเส • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
7
•
นางสาวรัชฎาภรณ์ พันล้ำ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
8
•
นางสาวยุพดี รุ่งศีรี • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
9
•
นางมณีกานต์ โคตรโสภา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
10
•
นายธีระพงษ์ ผิวเงิน • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11
•
นางนลินี มูลไชยสุข • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
12
•
นางสาวโสภา สุวรรณไตรย์ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
13
•
นางสาวศิราณี สืบสม • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
14
•
นายยุทธศาสตร์ พรมวิชัย • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
15
•
ว่าที่ ร.ต.ณัฐวัฒน์ แว่นแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
16
•
นายณัฐพงษ์ ศรีโยวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
17
•
นายเรืองนาม นาคะประเวศน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
18
•
นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
19
•
นางสาวนงค์เยาว์ ราชหงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
20
•
นางสาวเย็นฤดี ไชยธรรม • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
21
•
นางสาวเจนจิรา แสนสาคร • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
22
•
นายปรีชา มะโนมัย • หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
23
•
นายสายันต์ ศรีกุลกิจ • เจ้าหน้าที่ นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
24
•
นายณัฐพร ผิวบาง • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
25
•
นายปราโมทย์ อุทัยวัฒน์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
26
•
นายจักรพงษ์ หลังทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
27
•
นายเมทะนี มะเดือ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
28
•
นางสาวศรัญญา บัวพุทธา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
29
•
นางมลฤดี สุริยะไชย • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
30
•
นางสาวพิริยา พลหาญ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
31
•
นายพรทวี พะราช • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
32
•
นางสาวพนิดา โถแพงจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
33
•
นายดิสวรพล วงศ์ปรีดี • เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
34
•
นางสาวจุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
35
•
ว่าที่ ร.ต.ภควัส สอนสุภาพ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
36
•
นางอริยนันทน์ วงศ์ชื่น • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
37
•
นายรัตนิน สีมี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
38
•
ว่าที่ ร.ต.พงศกร พงษ์พัฒนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
39
•
นางสาวเบญญาพร ไชยธรรม • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
40
•
นายธนวัฒน์ สมสะอาด • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
41
•
นายไพรัช สุริยะ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
42
•
นายอรรถพล สง่าดี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
43
•
นางสาวพิชญาภา อิ่มรักษา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
44
•
นายณรงค์ชัย สาริวงษา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
45
•
นางาสาวกีรติกา คำภักดี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
46
•
นางสาวนิตติยา นาโควงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
47
•
นางสาวกุลนาถ สมาทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
48
•
นายอานนท์ มะโนวรรณ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
49
•
นายทินกร พรหมอินทร์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
50
•
นายทองเลื่อน เหล่าสะพาน • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
51
•
นางสาวสิรินทร์ทิพย์ สุทธิพงษ์วรโชติ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
52
•
นางสาวรุ่งนภา วงษ์งาม • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
53
•
นายขจรชัย มูลไชยสุข • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
54
•
นางชาลิสา พระราช • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
55
•
นายอุเทน ไชยธรรม • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
56
•
นางสาวชนาภา โสภารักษ์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
57
•
นายวรวิทย์ เชื้อตาเคน • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ
58
•
นายสมนึก อ่อนจงไกร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
59
•
นายนิวัฒน์ อินแสนแวง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
60
•
นายวิจิตร พลเศษ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
61
•
นายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
62
•
นายชนะ ทองคำ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
63
•
นายเจษฎา คำภาพันธ์ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
64
•
นางสาวเสาวนีย์ รักษาแสง • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
65
•
นางสาวเจนจิรา แสนเสิก • เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
66
•
นางสาวจิรวดี กัลยาเรือน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
67
•
นางสาวนิภาภรณ์ สุทธิโคตร • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
68
•
ว่าที่ ร.ต.ประจวบ แสงวงค์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
69
•
นางดวงสมร ฝุ่นเงิน • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
70
•
นางสาวอุบล เจิงชัยภูมิ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
71
•
นายกริช สัตถาผล • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
72
•
นางสาววันนิสา แสนสาคร • เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณ
73
•
นายพิชิต ชนะเคน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
74
•
นายประดิษฐ์ สมจันทร์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
75
•
MrWang Bo • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
76
นางจงใจ บุราณสาร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
77
นางพิศมัย แก้วประเสริฐ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
78
นางภณิชชา ศรีสารคาม • ลูกจ้างประจำ งานบุคลากร
79
นางลำไพ อุปโคตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
80
นางวรรณภา พ่วงกุล • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
81
นางวาสนา แสนโคตร • ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
82
นางวิไลพร วงศ์เฉลิมศักดิ์ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
83
นางสนมพร โคตรเครือง • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
84
นางสาวจันทการนต์ เทศประสิทธิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
85
นางสาวจิราภรณ์ ปริโป • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
86
นางสาวจุฬารัฐ นันทราช • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
87
นางสาวณิชชารีย์ สุทธิพงษ์วรโชติ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
88
นางสาวบุศรากร สุปัญญา • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
89
นางสาวปรียะพร วงษาจันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
90
นางสาวภัทราพร สารมานิจ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
91
นางสาวลลิดา พิกุลศรี • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
92
นางสาววรัญญา แก้วตา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
93
นางสาววีรวรรณ ฤทธิมาร • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
94
นางสาวศรินรัตน์ ธนดิษฐาพงษ์ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานการเงิน
95
นางสุวิมล อักษรกลาง • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
96
นายกิติพร พาวังราช • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
97
นายคุมดวง พรมอินทร์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
98
นายจักรชัย เทศประสิทธิ์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
99
นายฉัตรชัย อุทัยวัฒน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
100
นายชิษณุพงษ์ ภูนา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน