ระบบบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ชื่อโปรแกรม
ลิงค์
คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
ระบบบริหารจัดการบุคลากร ดาว์หโหลด
ระบบบริหารจัดการนักเรียน-นักศึกษา ดาวน์โหลด
ระบบบริหารจัดการงานสารบรรณ ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
ระบบบริหารจัดการบุคลากร ดาวน์โหลด
ระบบบริหารจัดการนักเรียน-นักศึกษา ดาวน์โหลด
ระบบบริหารจัดการงานสารบรรณ ดาวน์โหลด
พัฒนาระบบบริหารศึกษาโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน