สาขาวิชาช่างยนต์             รวม   85     รายการ  
  สาขาวิชาช่างยนต์                
ราคา
 
 
50,000
 
 
500,000
 
 
40,000
 
 
20,000
 
 
900,000
 
 
90,000
 
 
80,000
 
 
250,000
 
 
51,000
 
 
50,000
 
 
20,000
 
 
150,000
 
 
250,000
 
 
120,000
 
 
480,000
 
 
70,000
 
 
40,000
 
 
150,000
 
 
650,000
 
 
270,000
 
 
180,000
 
 
80,000
 
 
400,000
 
 
45,600
 
 
36,000
 
 
150,000
 
 
30,000
 
 
50,000
 
 
30,000
 
 
50,000
 
 
80,000
 
 
60,000
 
 
40,000
 
 
18,000
 
 
60,000
 
 
65,000
 
 
250,000
 
 
40,000
 
 
20,000
 
 
45,000
 
 
220,000
 
 
10,000
 
 
100,000
 
 
90,000
 
 
120,000
 
 
70,000
 
 
35,000
 
 
140,000
 
 
35,000
 
 
70,000
 
 
500,000
 
 
80,000
 
 
100,000
 
 
60,000
 
 
60,000
 
 
100,000
 
 
80,000
 
 
25,000
 
 
190,000
 
 
120,000
 
 
120,000
 
 
7,000
 
 
50,000
 
 
30,000
 
 
30,000
 
 
650,000
 
 
270,000
 
 
270,000
 
 
65,000
 
 
45,000
 
 
60,000
 
 
110,000
 
 
110,000
 
 
80,000
 
 
200,000
 
 
30,000
 
 
50,000
 
 
75,000
 
 
130,000
 
 
45,000
 
 
30,000
 
 
110,000
 
 
40,000
 
 
25,000
 
 
40,000